Diện tích hình thang là 

\(S=\dfrac{36+64}{2}.2=100cm^2\)

Bình luận (0)

a, \(6x^2-2x=6x^2+17x-14\Leftrightarrow19x=14\Leftrightarrow x=\dfrac{14}{19}\)

b, \(-6x-2+8x+12=-5x+5\Leftrightarrow2x+10=-5x+5\Leftrightarrow7x=-5\Leftrightarrow x=-\dfrac{5}{7}\)

c, \(12x^2+5x-3=35-30x-14x+12x^2\Leftrightarrow49x=38\Leftrightarrow x=\dfrac{38}{49}\)

d, \(6-4x=10x-15-12x+3\Leftrightarrow2x=18\Leftrightarrow x=9\)

Bình luận (0)

a) 

PTHH:

\(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

 \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

b) \(n_{SO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH: \(Cu+2H_2SO_{4\left(đ,n\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

            0,05<---------------------------0,05

=> \(\%m_{Cu}=\dfrac{0,05.64}{10}.100\%=32\%\Rightarrow\%m_{CuO}=100\%-32\%=68\%\)

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
4 phút trước

a)

\(CuO+H_2SO_{4\left(loãng\right)}\rightarrow CuSO_4+H_2O\\ Cu+2H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\rightarrow CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

b)

\(n_{Cu}=n_{SO_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Cu}=\dfrac{0,05.64}{10}.100\%=32\%\\\%m_{CuO}=100\%-32\%=68\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Pikachu
7 phút trước

câu thiếu chủ ngũ á

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
8 phút trước

3 u

4 u

5 c

6 c

7 c

8 u

9 c

10 c

11 u

12 c

13 u

14 c

15 u

16 u

17 u

18 u

19 u

20 c

Bình luận (0)
Thanh Vân
Thanh Vân
3 phút trước

nhanh với ạ:'(

Bình luận (0)