Lê Michael
2 phút trước

.-.?

Bình luận (0)
kimcherry
1 phút trước

Lại phá hả

Bình luận (0)
αβγ δεζ ηθι
1 phút trước

um

Bình luận (0)
Apocalypse
10 phút trước

um

Bình luận (1)
Lê Michael
10 phút trước

Biến ?

Bình luận (1)
kimcherry
8 phút trước

Lại đăng linh tinh nữa là báo cáo

Bình luận (0)
Ngọc Linh
8 phút trước

Vì \(BAC=60^o\Rightarrow ABH=30^o\Rightarrow AH=\dfrac{AB}{2}\left(1\right)\)

Áp dụng định lý Pytago ta có:

\(AB^2=AH^2+BH^2\) và \(BC^2=BH^2+HC^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2-AH^2+AC^2-2.AC.AH+AH^2\)

\(\Rightarrow BC^2=AB^2+AC^2-2AH.AC\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrowđfcm\)

Bình luận (3)
thuyu
_𝐙𝐲𝐧_
5 phút trước

1.What is Mary's phone number?

2.How far is it from your house to school?

3.How old will Jane be on her next birthday?

4.How often Quan go to school?

5.Where are they?

Bình luận (2)

undefined
undefined

Bình luận (0)
thuyu
4 phút trước

giúp mk vs

mk đang cần gấp

Bình luận (0)

1: Xét ΔAIB và ΔAIC có

AI chung

IB=IC

AB=AC

Do đó: ΔAIB=ΔAIC

2: Xét ΔABM và ΔACN có

AB=AC

\(\widehat{ABM}=\widehat{ACN}\)

BM=CN

Do đó: ΔABM=ΔACN

3: Xét ΔAHB vuông tại H và ΔAKC vuông tại K có

AB=AC

\(\widehat{HAB}=\widehat{KAC}\)

Do đó: ΔAHB=ΔAKC

Xét ΔBHM vuông tại H và ΔCKN vuông tại K có

BM=CN

BH=CK

Do đó: ΔBHM=ΔCKN

Bình luận (0)

Tuổi bố cách đây 3 năm là 35:5x6=42(tuổi)

Tuổi bố hiện nay là 42+3=45(tuổi)

Tuổi con hiện nay là 45-35=10(tuổi)

Bình luận (0)
Doraemon2611
14 phút trước

Hiện nay số tuổi của người bố là:

      `35:(6-1)xx6+3=45` (tuổi)

Hiện nay số tuổi của con là:

       `45-35=10` (tuổi)

Bình luận (0)
Apocalypse
13 phút trước

tuổi bố 3 năm trc là:

35 : (6 - 1) x 6 = 42 (tuổi)

tuổi bố hiện tại là:

42 + 3 = 45 (tuổi)

tuổi con hiện tại là:

45 - 35 = 10 (tuổi)

Bình luận (0)
thuyu
Anime khắc nguyệt
17 phút trước

lx

Bình luận (0)
αβγ δεζ ηθι
16 phút trước

lx

Bình luận (0)
Apocalypse
16 phút trước

lỗi

Bình luận (0)
Ngọc Linh
20 phút trước

Ta có: \(\dfrac{a}{c}=\dfrac{a}{b}.\dfrac{b}{c}\Rightarrow\dfrac{a}{c}=\left(\dfrac{a}{c}\right)^2=\left(\dfrac{b}{c}\right)^2=\dfrac{a^2}{b^2}=\dfrac{b^2}{c^2}=\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}\)

Vậy nếu có tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\) ta có tỉ lệ thức \(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
David Trịnh
18 phút trước

\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{c}\Leftrightarrow b^2=ac\)

\(\dfrac{a^2+b^2}{b^2+c^2}=\dfrac{a^2+ac}{ac+c^2}=\dfrac{a\left(a+c\right)}{c\left(c+a\right)}=\dfrac{a}{c}\)

Bình luận (0)
Doraemon2611
21 phút trước

Đổi `14` tấn `160 kg=14160 kg`

Xe thứ nhất chơ được là: `14160xx2:(2+1)=9440(kg)`

Xe thứ hai chở được là: `14160-9440=4720(kg)`

Bình luận (0)
Apocalypse
21 phút trước

14 tấn 160 kg = 14 160 kg

ô tô thứ 2 chở đc:

14 160 : (1 + 2) x 1 = 4 720 (kg)

ô tô thứ nhất chở đc:

4 720 x 2 = 9 440 (kg)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
20 phút trước

14 tấn 160 kg=14160kg

xe thứ nhất chở được

14160:(2+1) x 2=9440 kg

số thứ hai chở được

14160-9440=4720 kg

 

Bình luận (0)