Trung fan
Lấp La Lấp Lánh
Vài giây trước

\(\dfrac{3x+2}{2x+1}=\dfrac{2x+1}{2x+1}+\dfrac{x+1}{2x+1}=1+\dfrac{x+1}{2x+1}\)

Để biểu thức nguyên thì:

\(\left\{{}\begin{matrix}x+1⋮2x+1\\2x+1⋮2x+1\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+2⋮2x+1\\2x+1⋮2x+1\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+2\right)-\left(2x+1\right)⋮\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow1⋮\left(2x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{-1;0\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
Vài giây trước

Đặt \(A=\dfrac{3x+2}{2x+1}\)

\(\Leftrightarrow2A=\dfrac{6x+4}{2x+1}=\dfrac{3\left(2x+1\right)+1}{2x+1}=3+\dfrac{1}{2x+1}\\ A\in Z\Leftrightarrow\dfrac{1}{2x+1}\in Z\Leftrightarrow1⋮2x+1\\ \Leftrightarrow2x+1\inƯ\left(1\right)=\left\{-1;1\right\}\\ \Leftrightarrow x\in\left\{-1;0\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
4 phút trước

1 xe ô tô chở được \(120:3=40\left(hs\right)\)

Thêm 80 hs thì cần thêm \(80:40=2\left(ô.ôt\right)\) tương ứng

Vậy cần tổng cộng \(3+2=5\left(ô.tô\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN