Minh Nguyệt
5 phút trước

thành ngoài của cốc thủy tinh đựng nước đá có nước mặc dù cốc không bị nứt vì phía trong cốc lạnh và trong không khí có hơi nước nên hơi nước ngưng tụ lại ở thành cốc.

Bình luận (0)
traitimtrongvang
5 phút trước

Gọi oxit cần tìm là R2O3

Ta có :

\(\%R =\dfrac{2R}{2R + 16.3}.100\% = 52,94\%\\ \Rightarrow R = 27(Al) \)

Vậy CTHH cần tìm : Al2O3

- Chọn đáp án B

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 phút trước

Người ta sẽ chế biến thức ăn để thức ăn có mùi thơm

Có 1 cách là chế biến thức ăn

Bình luận (0)
Tài Nguyễn Tuấn
27 tháng 4 2016 lúc 20:24
Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt không đều bạn nhé!Chúc bạn học tốt! 
Bình luận (0)
Quang Minh Trần
27 tháng 4 2016 lúc 20:42

vì một số nơi có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đong đặc của nước, nên không đo được vì nước bị đông đặc, bên cạnh đó nước lại giãn nở vì nhiệt không đều và trong suốt nên khó nhìn

Bình luận (0)
Anh Duc Mai
27 tháng 4 2016 lúc 20:44

Đó là câu của mình mà

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Chi

IV. Rewrite the sentences

1. cars cause pollution but people still want them. (although)

=> .........................................................................................................................................................

2. We took many pictures although the sky was cloudy. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

3. Although he is wealthy, he is not spoiled. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

4. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

5. Though he has been absent frequently, he has managed to pass the test. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

6. My sister will take a plane even though she dislikes flying. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

7. He isn’t happy although he is very rich. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

8. Even though he got a good job, he was not satisfied. (despite )

=> .........................................................................................................................................................

9. Although he often tells lies, many people believe him. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

10. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

11. She went to bed early because she felt tired . (because of)

=> .........................................................................................................................................................

12. Margaret stayed at home because her mother was sick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

13. I couldn’t read the letter because the room was dark. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

14. The train come late because it was foggy. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

15. The train was late because the fog was thick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

16. I can’t sleep because the weather is hot. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

17. Because there was a traffic accident, I went to school late. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

18. Because there is a shortage of meet, we had to live on beans. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

19. Because there was a lack of water, many trees died rapidly. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

20. She walked slowly because her leg was injured. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

21. She didn’t eat much though she was hungry . (despite)

=> .........................................................................................................................................................

22. He couldn’t solve the problem though he is good at math. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN