Kudo Shinichi
4 phút trước

Tổng số phần bằng nhau: `3 + 1 = 4 (phần)`

Số a là: `20 : 4 xx 3 = 15`

Số b là: `20 - 15 = 5`

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
4 phút trước

Số `a` là :

`(20xx3)/(3+1)=15`

Số `b`là :

`20-15=5`

Bình luận (0)
Khinh Yên
14 phút trước

 

BASE FORM PAST SIMPLEPARTICIPLE
gowentgone
see saw seen
meet met met
eat ate eaten
drink drankdrunk
have had had
buy bought bought
dodid done 
makemade made 
swimswam  swum
cutcut cut 

 

Bình luận (0)

1. saw, seen
2. met, met
3. ate, eaten
4. drank, drunk
5. had, had
6. bought, bought
7. did, done
8. made, made
9. (swin là j?)
10. cut, cut

Bình luận (0)

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\)

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

Xét tỉ lệ: \(\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) => MgO hết, HCl dư

PTHH: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

             0,04--->0,08-----.0,04

\(\left\{{}\begin{matrix}C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\\C_{M\left(HCl.dư\right)}=\dfrac{0,8-0,08}{0,2}=3,6M\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Minh
11 phút trước

\(n_{MgO}=\dfrac{1,6}{40}=0,04\left(mol\right)\\ n_{HCl}=0,2.4=0,8\left(mol\right)\\ pthh:MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\) 
\(LTL:\dfrac{0,04}{1}< \dfrac{0,8}{2}\) 
-> HCl dư 
\(n_{HCl\left(p\text{ư}\right)}=2n_{MgO}=0,08\left(mol\right)\\ n_{MgCl_2}=n_{MgO}=0,04\left(mol\right)\\ C_{M\left(HCl\left(d\right)\right)}=\dfrac{0,8-0,04}{0,2}=3,8M\\ C_{M\left(MgCl_2\right)}=\dfrac{0,04}{0,2}=0,2M\)

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
21 phút trước

Số gà trống:

`(135xx2)/(2+3)=54(con)`

Số gà mái :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Sunshine
20 phút trước

Số gà trống:

`135 : (2+3) xx 2 = 54` con

Số gà mái

`135 - 54 = 81` con

Bình luận (0)
Lê Michael
17 phút trước

Tổng số phần bằng nhau:

`2+3=5(phần)

Số gà trống có :

`135:5xx32=54 (con)`

Số gà mái có :

`135-54=81(con)`

Bình luận (0)
Lê Michael
10 phút trước

` 4/5 - 1/2 + 1/3`

` = 24/30 - 15/30 + 10/30`

`=(24-15+10)/30`

`=19/30`

______________________

`2/7 : 2/3 - 1/7 x3/4`

`= 2/7 xx 3/2 - 1/7 xx 3/4`

`=3/7 - 3/28`

`= 12/28 - 3/28`

`= 9/28`

______________________________

Tổng số toa :

`3 + 4 = 7 (toa)`

Tổng số chỗ ngồi :

`56+42=98(chỗ-ngồi)`

Trung bình mỗi toa :

`98:7=14(chỗ-ngồi)`

_____________________________
`[ 35182 - 421 x 30 ] : 2`

`= [35182 - 12630] : 2`

`=22552 : 2`

`=11276`

__________________________

`3429 : 27 + 250 : 50 xx 14`

`=127 + 5 xx 14`

`= 127 + 70`

`=197`

____________________________

`1963 + 2039 + 1961 + 1037`

`=(1963 +1037) + (2039 + 1961)`

`=3000 + 4000`

`=7000`

______________________________

`27 xx 45 + 55 xx27`

`=27xx(45+55)`

`=27xx100`

`=2700`

_________________________

`2589 xx 79 - 2589 xx 69`

` = 2589 xx ( 79 - 69)`

`= 2589 xx 10`

`= 25890`

_____________________________

`#H.J`

Bình luận (2)
Khinh Yên
26 phút trước

Lan has painted the picture for 20 minutes

We did not go to the zoo last week

Have they been to China yet?

He met his girlfriend last month

We have learned Chinese for an hour

I have never driven a car

Have you ever gone skiing?

Your classmates studied hard for the last school grade?

bạn ơi ghi cái đề đàng quàng dùm đi tr :)

Bình luận (0)

1 đvC có khối lượng tính bằng gam là \(\dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}=0,16605.10^{-23}\left(g\right)\)

- 2 nguyên tử Oxi nặng: \(2.16.0,16605.10^{-23}=5,3136.10^{-23}\left(g\right)\)

- 3 nguyên tử Lưu huỳnh nặng: \(3.32.0,16605.10^{-23}=15,9408.10^{-23}\left(g\right)\)

- 5 nguyên tử Canxi nặng: \(5.40.0,16605.10^{-23}=33,21.10^{-23}\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Đặng Phương Linh
26 phút trước

h) 153 : x = 25 dư 3

 

→153=25 x X +3

25 x X +3=153

25 x X=153-3

25 x X=150

X=150:25

X=6

i) x : 38 = 15 dư 5 

→X= 15x38 +5

X=570+5

X=575

BÀI TOÁN

tóm tắt

ngày 1 l--------l                      -l

ngày 2 l--------l--------l             l =>     1200 cái khẩu trang    

ngày 3 l--------l--------l--------l  -l

 

bài làm

ngày 3 làm được gấp ngày 1 số lần là

2 : 2/3=3 lần

tổng số phần baefng nhau là

1+2+3=5 phần

ngày 1 làm được

1200:6x1=200 cái khẩu trang

ngày 2 làm được

1200:6x2=400 cái khẩu trang

ngày 3 làm được

1200:6x3=600 cái khẩu trang

 

 

Bình luận (0)
So_Min_Hwan
25 phút trước

`h)`

`153:x=25(dư3)`

`x=153:25+3`

`x=9,12`

`i)`

`x:38=15(dư5)`

`x=15xx38+5`

`x=575`

Bình luận (0)