Nhưn Ngốc Nghếch
29 phút trước

\(C\%NaCl=\dfrac{x}{x+80}\cdot100\%=10\%\)

\(\Leftrightarrow x=8.89\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nhưn Ngốc Nghếch
31 phút trước

Sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm :

- Giống nhau: Cả thủ tục và hàm đều là chương trình con, cấu trúc giống như một chương trình trừ dòng đầu tiên và kết thúc bằng END; (thay vì END.). Cả thủ tục và hàm có thể chứa các tham số (tham số giá trị và tham số biến), cùng tuân theo quy định về khai báo và sử dụng các loại tham số này.

- Khác nhau: Việc thực hiện hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Lời gọi hàm có thể làm tham gia vào biểu thức khác như một toán hạng.

 
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN