Trúc Giang
Trúc Giang CTV 8 phút trước

1: When the bus arrived, we missed it because we were talking.

2: You mustn't press this button because it is very dangerous. 

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 9 phút trước

Sửa đề: Cho tập hợp A = {x ∈ N|7≤ x 11}

---------------------------------------------------

a) A = {7; 8; 9; 10; 11}

Tập hợp A có 5 phần tử

b) 7 ∈ A ; 9 ∈ A; 11 ∈ A 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Thu Thảo
Nguyễn Lê Thu Thảo 9 phút trước

a, Tập hợp A có 5 phần tử.

A={7;8;9;10;11}

b, 7ϵA

9ϵA

11∈A

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 8 phút trước

Sửa đề: A={x∈N/7≤x≤11}

a) Số phần tử của tập hợp A là: 

11-7+1=4+1=5(phần tử)

Tập hợp A gồm những phần tử là A={7;8;9;10;11}

b) 7∈A

9∈A

11∈A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN