Bùi Thế Nghị
Trung úy -
1 giờ trước (9:34)

a)

Zn + 2HCl  →  ZnCl2  +  H2

Fe + 2HCl  →  FeCl2  +  H2

b) Gọi số mol Zn và Fe có trong 17,7 gam hỗn hợp là x và y mol. nH2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}\)=0,3 mol

Theo tỉ lệ phản ứng ta có \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\65x+56y=17,7\end{matrix}\right.\)=> x = 0,1 và y = 0,2 

=> mZn = 0,1.65 = 6,5 gam và mFe= 0,2.56 = 11,2 gam

c) nHCl = 2nH2 = 0,3.2 = 0,6 mol

Áp dụng ĐLBT khối lượng => m muối clorua =  mKl + mHCl - mH2 

<=> m muối = 17,7 + 0,6.36,5 - 0,3.2 = 28,05 gam

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN