diện tích ban đầu là:

99 x 3 = 279 ( m2 )

Đ/S: 279 m2

Bình luận (0)