Thuỳ Dương

Bài 1: Đọc đoạn văn bản sau:
Thanh bước lên thềm, đặt vali trên chiếc trường kỷ, rồi ngó đầu nhìn vào trong nhà: bóng tối dịu
và man mát loáng qua những màu sắc rực rỡ chàng đem ở ngoài trời vào. Thanh chưa nhìn rõ
thấy gì cả, một lát, quen bóng tối, chàng mới nhận thấy cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay
đổi, cũng y nguyên như ngày chàng đi xưa. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn
họng; mãi mãi chàng mới cất được tiếng lên gọi khẽ:
- Bà ơi!
Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn.Thanh định rõ nhìn: con mèo của bà
chàng, con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy
cái đuôi, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người. Thanh mỉm cười lại gần vuốt ve con
mèo:
- Bà mày đâu?
Thanh bước xuống giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà chàng, mái tóc bạc phơ, chống gậy
trúc, ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mững rỡ, chạy lại gần.
- Cháu đã về đấy ư?
Bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu, âu yếm và mến
thương.
- Ði vào trong nhà không nắng cháu.
Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ gầy còng. Tuy vậy chàng cảm thấy chính bà che
chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ.
(Dưới bóng hoàng lan – Thạch Lam)

Câu 4. Con hãy tìm những câu văn miêu tả hành động và những câu văn miêu tả nội tâm của nhân
vật? Qua những điều này, con có ấn tượng gì về nhân vật Thanh?

Nhi Nguyễn

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others’. Circle A, B or C.

1.

A. dance

B. lake

C. play

2.

A. cartoon

B. noodle

C. floor

3.

A. colour

B. burn

C. singer

4.

A. prefer

B. dinner

C. water

5.

A. pleasure

B. unusual

C. present

II. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B or C.

1.

She is having ___. She's hot and coughs a lot.    A. spots     B. flu   C. earache

2.

I'm very ____. I've been working all day.           A. tired       B. strong       C. tiring

3.

I ___ terrible toothache. I can't chew.    A. have a      B. feel     C. have

4.

My cold is better, but I still have ____.       A. cough      B. a cough     C. flu

5.

Although he practised a lot, his legs still ______ weak.

A. are

B. were

C. felt

 

  

6. People __________ between 1,600 and 2,500 calories a day to stay healthy.

A.need                        B.needed                    C.have needed

7. The room smells bad. Somebody_____ here. A.smoke B.smoked  C.has smoked

8. In that area, it ____ difficult to find enough food in winter. A.is    B.was  C.has been

9. He ate a lot of junk food, so he ____ fat quickly.      A.gets             B.got   C.has gotten

10. In the history of mankind, people _______________ for new foods.

A. always look                      B.always looked       C.have always looked

III. Use the correct form of the verbs in the brackets

1. My sister (listen) to pop music every day.

2.They (go) shopping for food on Sundays.

3. My mum wants to keep fit, so she (play) tennis three times a week.

4. Do they (read) newspapers in the mornings?

5. My grandparents (do) exercise in their free time.

IV. Read the passage and decide whether the sentences are true (T) or false (F). Circle T or F.

 Nowadays, teenagers seem to be too busy with their study to afford a hobby. However, if you have a little spare time, it is advisable to have a hobby because of the emotional, mental and physical benefits it brings. Focusing on an activity that you like will help you relieve stress and pressure from your schoolwork. Additionally, spending time with people of similar interests will enable you to make friends more easily. This helps improve your communication skills and promote teamwork. Taking up a hobby can be a real challenge, but it is not the type of stressful challenge coming from school. Instead, challenging yourself to do a skill that you like will bring satisfaction and pride.

1.

Each teenager should have a hobby if they have time.

T

F

2.

Focusing on a hobby will make you feel really stressed.

T

F

3.

Having a shared interest helps you to communicate better.

T

F

4.

The challenge from having a hobby is the same as that from school.

T

F

5.

You can feel proud when trying to do a skill that you are interested in.

T

F

 

 

 

 V. Read the passage and answer the questions.

  Heart disease kills more people in Britain than any other disease, including cancer. One adult dies every three minutes from heart disease. It is more common in men than women. Age is also important. 80% of people who die of heart attacks are 65 or older. But there are many things you can do to help your heart. Here are our top tips for a healthy heart!         
- Do more exercise. Regular exercise is very good for your heart.
- Don't eat a lot of salt. We only need about 1g of salt a day. Most people eat about 6g!    
- Eat more fruit and vegetables (at least five portions a day).                
- Don't drink a lot of alcohol, but a glass of red wine every day can be good for your heart.  
- Lose some weight.

1.

Which disease kills more people in Britain: cancer or heart attack?

 

 

______________________________________

 

2.

How many adults die of heart disease in Britain every hour?

 

 

______________________________________

 

3.

How many grams of salt is it good to eat every day?

 

 

______________________________________

 

4.

How many portions of fruit and vegetables should we eat every day?

 

 

______________________________________

 

5.

Is alcohol always bad for your heart?

 

 

______________________________________

 

VI. Here are some sentences about hobbies. Rearrange the words to make meaningful sentences. You can not change the words.

 

1.

Amy/pottery/much/very/likes/making/.

_____________________________________________________________

2.

My/chess/evening/plays/me/with/sister/every/.

_____________________________________________________________

3.

Next/to climb/mountains/more/year/you/will/continue/?

_____________________________________________________________

4.

Collecting/environment/save/the/helps/bottles/glass/.

_____________________________________________________________

5.

I/because/improve/can/useful/health/soccer/I/playing/find/my/.

_____________________________________________________________

VII. Complete each of the following sentences using the cues given. You can use other words in addition to the cues to complete the sentences.

 

1.

I/have/bad/earache.

__________________________________________

2.

It/start/after/go/swimming/last/weekend.

__________________________________________

3.

It/be/painful/and/can/hardly/sleep/night.

__________________________________________

4.

I/often/get/ear/infections/in/summer.

__________________________________________

5.

I/will/go/doctor/get/some/medicine.

__________________________________________

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN