Nguyễn Thùy Chi

IV. Rewrite the sentences

1. cars cause pollution but people still want them. (although)

=> .........................................................................................................................................................

2. We took many pictures although the sky was cloudy. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

3. Although he is wealthy, he is not spoiled. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

4. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

5. Though he has been absent frequently, he has managed to pass the test. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

6. My sister will take a plane even though she dislikes flying. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

7. He isn’t happy although he is very rich. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

8. Even though he got a good job, he was not satisfied. (despite )

=> .........................................................................................................................................................

9. Although he often tells lies, many people believe him. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

10. Mary didn’t go to school yesterday because she was sick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

11. She went to bed early because she felt tired . (because of)

=> .........................................................................................................................................................

12. Margaret stayed at home because her mother was sick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

13. I couldn’t read the letter because the room was dark. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

14. The train come late because it was foggy. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

15. The train was late because the fog was thick. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

16. I can’t sleep because the weather is hot. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

17. Because there was a traffic accident, I went to school late. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

18. Because there is a shortage of meet, we had to live on beans. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

19. Because there was a lack of water, many trees died rapidly. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

20. She walked slowly because her leg was injured. (because of)

=> .........................................................................................................................................................

21. She didn’t eat much though she was hungry . (despite)

=> .........................................................................................................................................................

22. He couldn’t solve the problem though he is good at math. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

Nguyễn Thùy Chi

III. Join each pair of sentences. Use the words in brackets.

1. Mary came to class late. Her motorbike had a puncture. (because)

=> .........................................................................................................................................................

2. Nick used to smoke. He seems to be in good heath. (although)

=> .........................................................................................................................................................

3. Our team won by a large margin. No one thought we would win the championship. (but)

=> .........................................................................................................................................................

4. I could not see his face clearly. He was standing in the shadow. (so)

=> .........................................................................................................................................................

5. We couldn’t get tickets. We queued for an hour. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

6. The man spoke very slowly. He wanted me to understand what he said. (so that)

=> .........................................................................................................................................................

7. She earned her living by selling newspaper. She got a B.A. degree. (even though)

=> .........................................................................................................................................................

8. Our flight was delay. We decided to take a long walk around the terminal. (since)

=> .........................................................................................................................................................

9. I enjoyed the film. The story was silly. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

10. We live in the same street. We hardly ever see each other. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

11. My foot was injured. I managed to walk to the nearest village. (although)

=> .........................................................................................................................................................

12. They have very little money. They are happy. (in spite of)

=> .........................................................................................................................................................

13. I got very wet in the rain. I had an umbrella. (even though)

=> .........................................................................................................................................................

14. I couldn’t sleep. I was tired. (despite)

=> .........................................................................................................................................................

15. He liked the sweater. He decided not to buy it. (though)

=> .........................................................................................................................................................

Hùng Nguyễn Duy

Câu 1: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân

B. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay

C. Đem lại ruộng đất cho nông dân

D. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo

Câu 2: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVII?

A.Phủ chúa quanh năm hội hè yến tiệc

B. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm

C. Chính quyền Lê trung hung kiểm soát mọi việc

D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân

Câu 3: Vị thủ lĩnh nào có tên là “quận Hẻo” trong cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

A.Hoàng Công Chất              B. Nguyễn Hữu Cầu               C. Lê Duy Mật                  D. Nguyễn Danh Phương

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa nào đã mở đầu cho phong trào nông dân ở Đàng Ngoài?

A.Khởi nghĩa Lê Duy Mật

B. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

C. Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 5: Năm 1774, nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được vùng đất nào?

A.từ Bình Định đến Quảng Ngãi

B. từ Quảng Nam đến Bình Thuận

C. từ Quảng Nam đến Bình Định

D. từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận

Câu 6: Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?

A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt

B. Thiết lập vương triều mới “Tây Sơn” tiến bộ hơn chính quyền Lê Trịnh, Nguyễn

C. Hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc

D. Xóa bỏ sự chia cắt hai Đàng, bước đầu hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước

Câu 7: Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điều gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên (thời Trần)?

A.Lối đánh thần tốc, táo bạo, bất ngờ, linh hoạt

B. Chủ động tấn công chặn trước kế hoạch của giặc

C. Rút lui chiến lược chớp thời cơ để tiến hành phản công

D. Phòng ngự tích cực thông qua chiến thuật “vườn không nhà trống”

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa nông dân  nào đã diễn ra ở Đàng Trong vào nửa sau thế kỉ XVIII?

A. Khởi nghĩa Lam Sơn                                                        B. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

C. Khởi nghĩa Chàng Lía                                                      D. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

Câu 10: Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất:

A. Khởi nghĩa nông dân                                                       B. Cuộc giải phóng dân tộc

C. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm                             D. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến

Câu 11: Tại sao nghĩa quân Tây Sơn phải hòa hoãn với quân Trịnh?

A. Kéo dài thời gian, chuẩn bị lực lượng đánh chúa Trịnh

B. Bảo toàn lực lượng, chuẩn bị lương thực

C. Quân Tây Sơn chưa chống được quân Trịnh

D. Để tập trung lực lượng đánh chúa Nguyễn

Câu 12. Nguyễn Huệ trị tội Nguyễn Hữu Chỉnh, Vũ Văn Nhậm vì cớ gì ?

A. Đặt ra nhiều thứ thuế vô lí và nặng nề

B. Lộng quyền, kiêu căng, có mưu đồ riêng

C. Tham lam, vơ vét, bóc lột nhân dân tàn bạo

D. Cấu kết với quân Thanh để chúng xâm lược nước ta

Câu 13. Quang Trung cho lập viện Sùng Chính nhằm mục đích gì?

A. Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

B. Dịch sách chữ Nôm ra chữ Hán.

C. Khuyến khích học chữ Hán.

D. Khuyến khích học chữ Nôm

Câu 14: Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?

A. Nắm quyền hành tối cao.

B. Chỉ là chiếc bóng mờ trong cung cấm

C. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.

D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.

Câu 15: Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do:

A. Cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt của nhà Minh.

B. Cuộc đấu tranh giành quyền lực trong nội bộ triều đình nhà Lê.

C. Phong trào đấu tranh của nông dân chống triều đình phong kiến.

D. Chiến tranh tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn phong kiến.

Câu 16: Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?

A. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của người nông dân.

B. Góp phần làm cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay.

C. Đem lại ruộng đất cho nông dân.

D. Giải quyết được nạn đói cho dân nghèo.

Câu 17: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

A. Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc.

B. Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm.

C. Nhà Lê trung hưng chính quyền kiểm soát mọi việc.

D. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân.

Câu 18: Nội dung của câu thơ thể hiện điều gì?

"Đường trời mở rộng thênh thênh

Ta đây cũng một triều đình kém ai"

A. Âm mưu phản lại Tây Sơn của Nguyễn Hữu Chỉnh.

B. Âm mưu lật đổ nhà Lê của chúa Trịnh

C. Khát vọng xây dựng một triều đình mới của Nguyễn Huệ.

D. Mong muốn phù Lê diệt Trịnh của anh em Tây Sơn.

Câu 19: Trận đánh nào là trận đánh cuối cùng làm nên thắng lợi của Quang Trung trong cuộc kháng chiến chống Thanh  năm 1788-1789 ?

A. Rạch Gầm-Xoài Mút.                                             B. Hải Dương.

C. Lạng Giang (Bắc Giang)                              D. Ngọc Hồi- Đống Đa.

Câu 20: Nhiệm vu cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?

A. Khôi phục kinh tế, ổn định xã hội

B. Đặt quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng.

C. Xây dựng kinh tế vững mạnh.

D. Phát triển quan hệ buôn bán với các nước

Câu 21: Loại chữ nào dược Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước ?

A. Chữ Hán.                B. Chữ quốc ngữ.                       C. Chữ Nôm.                       D. Chữ Nho.

Câu 22: Ý nghĩa của việc Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước ?

A. Thể hiện sự sáng tạo của dân tộc.

B. Nhà nước quan tâm đến giáo dục và thi cử.

C. Cho thấy văn học chữ Nho bị bài trừ.

D. Thể hiện sự tự chủ, tự tôn của dân tộc.

Câu 23 : Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?

A. Vua Quang Trung mất sớm.

B. Không có đường lối kháng chiến đúng đắn.

C. Nội bộ bị chia rẽ, mất đoàn kết.

D. Không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Câu 24: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa

A. Sầm Nghi Đống                  B. Hứa Thế Hanh                    C. Tôn Sĩ Nghị             D. Càn Long

Câu 25: Sau khi chiến thắng ngoại xâm, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở đâu?

A. Thăng Long                    B. Phú Xuân                             C. Bình Định                                D. Thanh Hóa

Câu 26: Vua Quang Trung đã làm gì để khuyến khích giáo dục phát triển?

A. Ban hành Chiếu khuyến học                                 B. Ban hành chiếu Khuyến nông

C. Xóa nạn mù chữ                                         D. Ban hành Chiếu lập học

Câu 27: Đặc điểm nổi bật trong quan hệ Việt - Trung dưới thời trị vì của Quang Trung là?

A.Đối đầu gay gắt       với nhà Thanh               B. Mềm dẻo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền

C.Mâu thuẫn sâu sắc với nhà Thanh               D.Tuyệt giao hoàn toàn với nhà Thanh

Câu 28: Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch?

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.

B. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh

C. Đó là 1 con sông lớn và rộng

D. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

Câu 29: Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là gì?

A.Bắc Bình Vương                  B.Bình Định Vương                 C.Trung ương Hoàng đế            D.Quang Trung

Câu 30:Quang Trung chú trọng xây dựng quân đội mạnh là vì:

A.Thế lực phong kiến Trịnh-Nguyễn còn mạnh

B.Muốn mở rộng lãnh thổ đất nước

C.Nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe dọa

D. Chống lại âm mưu xâm lược của nhà Thanh

Câu 31. Nơi Nguyễn Huệ đã chọn làm trận địa đánh quân xâm lược Xiêm là:

A. Sông Bạch Đằng                                                       B. Sông Như Nguyệt
C. Rạch Gầm-Xoài Mút                                               D. Chi Lăng –Xương Giang.

Câu 32: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, nước ta phải chống các thế lực ngoại xâm nào?

A. Quân Minh, quân Thanh                           B. Quân Tống, quân Thanh

C. Quân Mông Nguyên                                               D. Quân Xiêm, Thanh

Câu 33: Vua Quang Trung đưa ra Chiếu khuyến nông nhằm mục đích gì?

A. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn dân lưu vong

B. Giải quyết tình trạng đói  kém do họ Nguyễn Đàng Trong để lại

C. Giải quyết nạm cướp ruộng đất của quan lại và địa chủ

D. Giải quyết nạn mất mùa đói kém  và việc làm cho nhân dân

Câu 34: Ai là người được vua Quang Trung lập Viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm?

A.Nguyễn Bỉnh khiêm              B. Nguyễn Thiếp                 C. Nguyễn Hữu Cầu                     D. Ngô Thì Nhậm

Câu 35: “Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị binh lấy việc tuyển nhân tài làm gốc”. Câu nói trên thể hiện quan điểm gì của vua Quang Trung?

A.Vị trí của giáo dục, nhân tài trong việc xây dựng đất nước

B. Quan điểm xây dựng nền giáo dục của toàn dân

C. Xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Nho học

D. Xây dựng nền giáo dục dựa trên nền tảng Tây học

Câu 36: Những chính sách xây dựng đất nước dưới thời vua Quang Trung có tác dụng gì quan trọng nhất đối với lịch sử dân tộc?

A.Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ

B. Bước đầu ổn định đất nước

C. Đánh bại hoàn toàn quân Xâm lược Xiêm

D. Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế-chính trị

 Câu 37: “Mà nay áo vải, cờ đào

Giúp dân dựng nước xiết bao công trình” là câu thơ của ai>

A. Công chúa Ngọc Hân         B. Nguyễn Nhạc               C. Nguyễn Lữ                     D.Nguyễn Hữu Chỉnh

Câu 38: Nguyên nhân quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là gì?

A.Đại Việt nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới Chân Lạp, thuộc quốc của Xiêm

B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm trước sức ép của chúa Nguyễn

C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm trước sức ép của quân Tây Sơn

D. Quân Tây Sơn cử sứ giả sang giao hảo với nhà Xiêm

Câu 39: Đâu là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn?

A.Tây Sơn thượng đạo                                              B. Tây Sơn hạ đạo

C. Phú Xuân                                                                D. Thăng Long

Câu 40: Điểm dặc biệt trong lực lượng tham gia của phong trào nông dân Tây Sơn là gì?

A.Được sử ủng hộ của triều đình nhà Thanh

B. Được sự ửng hộ của văn thân, sĩ phu

C. Được sự ủng hộ của người Pháp

D. Được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân

Câu 41: Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời kì trung đại ở Việt Nam?

A.Thường nổ ra vào cuối các triều đại

B.Nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa nông dân với nhà nước phong kiến

C. Xu hướng phong kiến hóa sau khi giành thắng lợi

D. Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại

Câu 42: Lấy của nhà giùa chia cho người nghèo” là khẩu hiệu của cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII?

A.Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương             B. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

C. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất                    D. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

Câu 43: Tại sao đến thế kỉ XVIII, ruộng đất công lại bị địa chủ, quan lại lấn chiếm?

A.Do sự suy yếu của chính quyền trung ương

B. Do người dân chuyển hướng sang làm nghề thủ công

C. Do sự phát triển của kinh tế hàng hóa

D. Do nông dân phiêu tán vào Đàng Trong

Câu 44:Nhận xét nào sau đây không đúng về phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?

A.Nổ ra liên tục ở khắp Đàng Ngoài

B. Đều bị đàn áp

C. Thiếu sự liên kết với nhau

D. Đã lật đổ đươc chính quyền chúa Trịnh

Câu 45: Nội dung nào sau đây phản ánh ý nghĩa quan trọng của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài trong thế kỉ XVIII đến các cuộc khởi nghĩa ở Đàng Trong?

A.Tạo điều kiện cho khởi nghĩa Tây Sơn phát triển ra Đàng Ngoài

B. Làm suy yếu chính quyền họ Trịnh

C. Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta

D. Thể hiện quy luật có áp bức, có đấu tranh

Nguyễn Thùy Chi

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN