Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động cơ học?

A.Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật

B.Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác

C.Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật

D.Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí của vật

Câu 2: Có 3 vật chuyển động với các vận tốc tương ứng: v1 = 54km/h; v2 = 10m/s; v3 = 0,02km/s. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng với thứ tự tăng dần của vận tốc.

A.v1<v2<v3

B.v2<v1<v3

C.v3<v2<v1

D.v2<v3<v1

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng và đủ nhất khi nói về tác dụng của lực?

A.Lực làm cho vật chuyển động

B.Lực làm cho vật thay đổi vận tốc

C.Lực làm cho vật biến dạng

D.Lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật biến dạng hoặc cả hai

Câu 4:Trong các phương án sau đây, phương án nào có thể giảm được ma sát?

A.Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc

B.Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc

C.Tăng độ nhẵn xủa mặt tiếp xúc

D.Tăng diện tích của mặt tiếp xúc

Câu 5:Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị vận tốc?

A.km/ph

B.m/h

C.ph/m

D.km/h

Câu 6:Một vật đang chuyển động, chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:

A.sẽ chuyển động nhanh hơn

B.sẽ tiếp tục đứng yên

C.sẽ chuyển động chậm dần

D.sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều

Câu 7:Khi đi trên mặt sàn trơn, ta bám chặt ngón chân xuống nền là để:

A.Tăng áp lực của chân lên mặt đất

B.Giảm áp lực của chân trên nền đất

C.Tăng ma sát giữa chân với nền đất

D.Giảm ma sát giữa chân với nền đất

Câu 8: Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương,

A.cùng chiều,cùng độ lớn

B.ngược chiều,cùng độ lớn,cùng tác dụng lên 1 vật

C.ngược chiều, cùng độ lớn

D.cùng chiều, cùng độ lớn, cùng tác dụng lên 1 vật

2 câu trả lời
I, TRẮC NGHIỆM(4 điểm): Chọn câu trả lời đúng: Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động cơ học? A.Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật B.Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác C.Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật D.Chuyển động cơ học là sự chuyển dời vị trí của vật Câu 2: Có 3 vật chuyển động với các vận tốc tương ứng: v1 = 54km/h; v2 = 10m/s; v3 = 0,02km/s. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng với thứ tự tăng dần của vận tốc. A.v1<v2<v3 B.v2<v1<v3 C.v3<v2<v1 D.v2<v3<v1 Câu 3: Điều nào sau đây là đúng và đủ nhất khi nói về tác dụng của lực? A.Lực làm cho vật chuyển động B.Lực làm cho vật thay đổi vận tốc C.Lực làm cho vật biến dạng D.Lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật biến dạng hoặc cả hai Câu 4:Trong các phương án sau đây, phương án nào có thể giảm được ma sát? A.Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc B.Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc C.Tăng độ nhẵn xủa mặt tiếp xúc D.Tăng diện tích của mặt tiếp xúc Câu 5:Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị vận tốc? A.km/ph B.m/h C.ph/m D.km/h Câu 6:Một vật đang chuyển động, chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì: A.sẽ chuyển động nhanh hơn B.sẽ tiếp tục đứng yên C.sẽ chuyển động chậm dần D.sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều Câu 7:Khi đi trên mặt sàn trơn, ta bám chặt ngón chân xuống nền là để: A.Tăng áp lực của chân lên mặt đất B.Giảm áp lực của chân trên nền đất C.Tăng ma sát giữa chân với nền đất D.Giảm ma sát giữa chân với nền đất. Câu 8: Hai lực cân bằng là hai lực cùng phương, A.cùng chiều,cùng độ lớn B.ngược chiều,cùng độ lớn,cùng tác dụng lên 1 vật C.ngược chiều, cùng độ lớn D.cùng chiều, cùng độ lớn, cùng tác dụng lên 1 vật II, TỰ LUẬN: (6điểm) Câu 9: Biểu diễn các lực sau: a, Trọng lực của một vật có khối lượng 2kg (tỉ xích 1cm ứng với 5N) b,Vật chịu tác dụng của hai lực: Trọng lực P có độ lớn 300N; Lực kéo Fk có phương nghiêng 30o so với phương nằm ngang, chiều hướng lên trên, cường độ 200N. Câu 10: Một người đạp xe trên hai quãng đường, quãng đường một dài 300m hết 1 phút; quãng đường hai dài 7,5km hết 0,5 giờ. a,Tính vận tốc của người đó trên từng quãng đường. b, Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường. 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.