Vận tốc - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1

nước quả cầu nhôm ở nhiệt độ 100 độ C thả vào cốc nước nước có khối lượng 0,47 kg ở 20 độ c nhiệt độ khi cân bằng là 25 độ c tính khối lượng quả cầu bỏ qua sự thu nhiệt của cốc nước

Bài 2 trước khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của chì mùa sinh sản Việt trì 300 g được nung nóng tới 100 độ C vào không phải là những nước ốc ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên đến 60 độ C

A) tính nhiệt lượng mà nước thu được

B) tính nhiệt dung riêng của chì

C) tại sao kết quả tính chỉ gần đúng giá trị ghi ở bảng nhiệt dung riêng của một số chất

Bài 3

ấm điện để đun sôi 2 lít nước ở nhiệt độ 20 độ C ấm làm bằng nhôm có khối lượng 200 gam cho cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4.200 trên kg độ k và 880 kg độ k

A) tính nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm

B) biết hiệu suất của ấm là 60% tính nhiệt lượng đã dùng để đun nước

Bài 4

muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 350 độ C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15 độ C

Bài 5

đổ một lượng chất lỏng vào 40 gam nước ở nhiệt độ 100 độ C khi có cân bằng nhiệt độ của hỗn hợp là 40 độ C khối lượng hỗn hợp là số 1 trong 60 g tìm nhiệt dung riêng của chất lỏng đã đổ vào biết nhiệt độ ban đầu của nó là 25 độ C

Mình cần gấp

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.