Bài 2. Vận tốc

Nguyễn Thanh Hằng
13 tháng 11 2018 lúc 19:30

Nửa quãng đường đầu của đoạn AB là :

\(s_1=\dfrac{s}{2}=v_1.t=25t\left(km\right)\) \(\left(1\right)\)

Quãng đường vật đó đi trong nửa thời gian đầu của đoạn đường sau là :

\(s_2=v_2.t_2=18t_2\left(km\right)\)

Quãng đường vật đó đi trong nửa thời gian sau của đoạn đường sau là :

\(s_3=v_3.t_2=12t_2\left(km\right)\)

Mà : \(s_2+s_3=\dfrac{s}{2}\)

\(\Leftrightarrow18t_2+12t_2=\dfrac{s}{2}\)

\(\Leftrightarrow30t_2=\dfrac{s}{2}\) \(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)+\left(2\right)\Leftrightarrow25t_1=30t_2\)

\(\Leftrightarrow1,2t_1=t_2\)

Vận tốc trung bình của vật đó trên cả đoạn đường AB là :

\(v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2+s_3}{t_1+t_2}=\dfrac{2.25t_1}{t_1+1,2t_1}=22,3\left(km\backslash h\right)\)

Vậy...

Bình luận (0)
Đỗ Thế Anh
13 tháng 11 2018 lúc 19:11

help meeeeee

Bình luận (0)
Thành Nguyễn Trung
13 tháng 11 2018 lúc 20:23

Bài này easy

t1=1/2.AB:V1=AB/2:V1=AB/2.V1=S/50

Ta có

AB/2=1/2.t2.V2+1/2.t2.V3=1/2.t2.(V2+V3)=15t2

==>t2=AB/30

Vtb=AB/(AB/50+AB/30)=18,75(Km/h)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN