Units 13: Activities and season - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hãy viết lại câu sao cho ý nghĩa không thay đổi, sử dụng từ trong ngoặc đơn. 

► Jonathan was stupid, (behaved) 
Jonathan behaved stupidly. 

1. The drink had a strange taste. (tasted) 

                                                                                                          
2. Obviously, sick people need to be looked after. (taste)

                                                                                  
3. The dog slept. (asleep) 
                                                                                         

4. The young woman was polite. (spoke) 

                                                                               
5. The train was late. (arrived) 

                                                                                 
6. The film’s ending is dramatic. (ends) 

                                                                                   
7. Polly gave an angry shout. (shouted) 

                                                                                     
8.Billiards is a game for indoors. (indoor)

                                                                                     
9. The clown amused people. (amusing) 

                                                                                        
10. There was almost no time left. (any)

                                                                                         

Được cập nhật 19 tháng 8 2018 lúc 9:24 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.