Unit 9: The body - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Rewrite these sentences.

1. Lien doesn't like fish as much as beef.

=> Lien ..................................................................................

2. He couldn't go to school because of his illness.

=> Because he ........................................................................

II.Fill in blank with correct preposition.

1. All the students _____ class 7A visited the zoo last week.

2. Nam is better _______ speaking English than writing.

3.David's uncle parid ____ his education ____ university.

4. Volunteers are keen ____ helping the elderly people in th neighbourhood.

5. The idea ______ going out in the dark really scares me.

6. I prefer to socialize ______ my friends in my free time.

III. Rearrange the following words and phrases to make complete sentence.

1. in/USA/8.30/day/at/o'clock/start/3.30 or 4/morning/at/the/classes/each/ends/the/school/and.

=> ..............................................................................................................................................

2. take/courses/help/you/with/can/the/of/university/a/home/video cassette recorder/at.

=> ....................................................................................................................................

3. better/food/fat/eat/to/it/containing/and/is/less/sugar.

=> ......................................................................................................................

4. does/mail/how/local/in/much/cost/it/a/letter/to/VietNam?

=> .............................................................................................................................

5. will/left/see/turn/your/the/and/you/shop/souvernir/right/on.

=> ...........................................................................................................................................

Giúp tớ gấp nha :)) Cảm ơn các cậu :)) <3

P/S: Tớ không biết chọn chủ đề nhưng các cậu cứ giúp tớ phần bên trên nha!

Được cập nhật 5 tháng 9 lúc 15:55 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ