Unit 9: The body - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

VIII. Supply the correct form of the verbs in brackets.
1. We (not have)……………………….many English books.
2. Lisa (have) ……………………blue eyes.
3. Mr. Brown (not have)…………………….a big nose.
4. They (have) ………………….diner now.
5. Usually we (enjoy) ……………….. but we (not enjoy)………………..this one very much.
6. My father (be)……………an artist but he (not work) ……………………at the moment.
7. How ………..he (go)…………….. to work every day?
8. What …………Ba and Quang (do)…………………now? _They (dance)………………… .
IX. Complete the passage using the cues and answer the questions below.
Miss Lan/ tall/ thin. She / brown hair. She / brown oval eyes. She/ small nose. She/ full lips/ small white
teeth. She/ beautiful. She/ gymnast. She/ strong.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1. Is Miss Lan tall? _...........................................................................................................................
2. Is she thin or fat? _..........................................................................................................................
3. Does she have a round face or an oval face? _...............................................................................
4. What color are her eyes? _..............................................................................................................
5. What color is her hair? _.................................................................................................................
6. Are her eyes round or oval? _.........................................................................................................
7. Are her lips full or thin? _...............................................................................................................
8. Is her nose small or big? _..............................................................................................................
9. Is she beautiful? _...........................................................................................................................
10.What does she do? _.......................................................................................................................

Được cập nhật 21 tháng 10 lúc 11:05 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ