Unit 9 : Natural Disasters - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Write a short story using the words given (3 ps)

1. The sun/ shine; sky/ blue; weather/ perfect.

..........................................................................................................................................................................................

2. My father and I/ go/ to mountains/ take/ firewood.

..........................................................................................................................................................................................

3. All of sudden/ the sky/ very dark; the winds/ strong.

..........................................................................................................................................................................................

4. My dad/ tell/ me/ he/ hear/ on TV/ there/ be/ a typhoon coming but/ he/ never/ trust/ weather forecast.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

5. Realizing that/ he/ tell/ me/ collect/ firewood/ and come/ home as fast as possible.

..........................................................................................................................................................................................

6. So we/ go/ home/ before the storm coming.

..........................................................................................................................................................................................

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.