Unit 9 : DESERTS

Vũ Như Quỳnh
5 tháng 9 2019 lúc 17:31

Đề: complete the second sentence so that it has similar meaning to the first sentence.

1.this is the first time I've ever painted a mural over graffiti.

=I have never painted a mural over graffiti before

#Yumi

Bình luận (0)
Huy Thắng Nguyễn
12 tháng 1 2018 lúc 21:05

sắp xếp các chữ cái sau thành từ đúng

1. raystadu -> saturday

2. thdrusya -> thursday

3. yeswendad -> wednesday

4. suyand -> sunday

5. fridya -> friday

6. ygmastn -> gymnast

7. vyeah -> heavy

8. thmou -> mouth

9. tesch -> chest

10. wolely -> yellow

Bình luận (2)
Nguyễn Huyền Trâm
12 tháng 1 2018 lúc 21:32

1.Saturday

2.Thursday

3.Wednesday

4.Sunday

5.Friday

6.Gymnast

7.Heavy

8.Mouth

9.Chest

10.Yellow

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
14 tháng 1 2018 lúc 8:59

1. Saturday

2.Thursday

3.Wednesday

4.Sunday

5.Friday

6.Gymnast

7.Heavy

8.Mouth

9.Chest

10.Yellow

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT

NHỚ LIKE MÌNH NHA leuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleuleu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN