Unit 9 : A First- Aid course - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cug cấp các hình thức đúng của từ trong ngoặc:

1, Some of the (village)................................have lived here all their lives.

2, The room still has many of its(origin) ..................................features.

3, He doesn't know the (mean)............................of the word.

4, They tried there best to avoid (get)..........................into traffic jams at ruch hours.

5, she had her hair (wash)..................................................and stiled

6, It's only a short trip. We (be).....................................back in an hours.

7, He spends most of his free time(play)......................................computer games.

8, We produce cheaper goods than our (compete).........................................do.

9, He has been(saparate)...........................................from his wife for a year.

10, His father is a (special).......................................in vietnamese history.

II, Chon tinh tu phu hop voi cac dinh nghia.nguoi dau tien da thuc hien cho ban:

1,You could keep books on it: .........bookshelf...........

2,You could keep plates in it:.......................................

3, You keep you clothes in it: ....................................

4, You can see yourself in it:........................................

5, You get washed in it :............................................

6, you bite the food with them:......................................

em đang rất cần ak.... giúp em với ak

Được cập nhật 23 tháng 8 lúc 19:09 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.