Unit 9 : A First- Aid course - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I.Change these sentences into passive

17. Alexandar Graham Bell invented the telephone in 1876.

…………………………………………………………………………….

18. Nam repainted the school gate last week.

…………………………………………………………………………….

19. People can use the train a lot.

…………………………………………………………………………….

20. Christopher discovered America in 1949.

…………………………………………………………………………….

21. Minh has seen the accident on the road.

…………………………………………………………………………….

22. My father told the funny story last night.

…………………………………………………………………………….

23. The policeman took Lam to the police station.

…………………………………………………………………………….

24. Mr. Ha repaired this machine yesterday.

…………………………………………………………………………….

25. My mother kept clean the kitchen.

…………………………………………………………………………….

26. The little has eaten the eggs.

…………………………………………………………………………….

27. Tim took Hoa to the chocolate factory yesterday.

…………………………………………………………………………….

28. We do our homework everyday.

…………………………………………………………………………….

Được cập nhật 13 tháng 12 2018 lúc 18:13 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.