Unit 9 : A First- Aid course - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. I get up early. I want to go to school early

⇒..................................................................

2. We wear warm clother in winter. We don't want to get cold

⇒.........................................................................

3. He tries to learn. He wants to get good marks

⇒........................................................................

4. I learn English. I wanted to see a good film

⇒......................................................................

5. I try to earn money because I want to buy a new house

⇒.................................................................................

6. Because he didn't want to get wet, he brought a rain coat

⇒......................................................................................

7. I don't want to meet him, so I have to close the door

⇒.....................................................................................

8. We hurried to school because we didn't want to be late

⇒...........................................................................................

9. Mr.Nam doesn't want to cause accidents, so he always drives carefully

⇒.........................................................................................

10. I came earlier because I didn't want you to wait for me

⇒..............................................................................................

11. I like living in the countryside because I want to enjoy the fresh air

⇒.............................................................................................................

12. Hung comes back home early today because he wants to see the news at 7pm

⇒..........................................................................................................................

Được cập nhật 17 tháng 2 lúc 13:03 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.