Unit 8: Sports and Games - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

EX7. Rewrite the sentences using adverb phrases in brackets.

1. I see her parents every Sunday morning. (last Sunday)

...........................................................................................
2. My friend, John always asks a lot of questions . (this morning)
...........................................................................................

3. They go to the mountain in the winter. (last winter)
..........................................................................................
4. Julie meets Tom from school every afternoon. (this afternoon)
.........................................................................................
5. He eats a lot in the evening. (last night)
.........................................................................................
6. I love cycling at the weekend. (when I was a child)
........................................................................................

7. That TV programme starts at 7:30 every Friday (this morning)
........................................................................................
8. We always have a nice time with them. (on holiday)
......................................................................................
9. The garden looks lovely in the spring . (last spring)
......................................................................................
10. The sun rises at 6 a.m every morning. (yesterday)
......................................................................................

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.