Unit 8: places

🍀🧡_Trang_🧡🍀
10 tháng 1 lúc 21:11

Đề là gì vậy???

Bình luận (0)
ARMY BTS
10 tháng 1 lúc 21:43

chả hiểu

Bình luận (0)
Hoàng Bảo Lâm
10 tháng 1 lúc 21:59

Excuse me,

 

 

 

 

 

WHERE'S YOUR QUESTION??????

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
22 tháng 12 2020 lúc 18:00

Susan (be) was absent to day because .she(look after) looked after her sick mother

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
22 tháng 12 2020 lúc 18:22

was - looked after

Bình luận (0)
Army BTS
1 tháng 8 2020 lúc 9:52

Watch - vì đằng trước có Can là động từ khuyết thiếu

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
1 tháng 8 2020 lúc 10:04

You can turn off the TV.I.......don't watch.......it.(watch)

Bình luận (0)
Diệp Vi
1 tháng 8 2020 lúc 10:04

don't watch

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
1 tháng 8 2020 lúc 9:51

I didn't really .........enjoy........the food when I was in London,(enjoy)

Bình luận (0)
Diệp Vi
1 tháng 8 2020 lúc 10:15

enjoy

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
1 tháng 8 2020 lúc 9:52

We...........have lived........for more than 5 years(live)

Bình luận (0)
Diệp Vi
1 tháng 8 2020 lúc 10:15

have lived (do có for more than 5 years dùng htht)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
1 tháng 8 2020 lúc 9:54

Choose the best answer

1. My pen pal......................me once a month

A.write

B.wrote

C.writes

D.is writig

Bình luận (0)
Diệp Vi
1 tháng 8 2020 lúc 10:16

1. My pen pal......................me once a month

A.write

B.wrote

C.writes

D.is writing

=> once a month : chỉ mức độ thường xuyên dùng ht đơn

Bình luận (0)
Vũ Như Quỳnh
11 tháng 5 2020 lúc 19:33

Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

câu 1 gạch ở throw tomatoes at each other

câu 2 gạch ở families

People throw tomatoes at each other in La Tomatina Festival. What do people do in La Tomatina Festival ? In Obon Festival in Japan, families release floating lanterns into the water.

Who release floating lanterns into the water in Obon Festival in Japan ?

#Yumi

Bình luận (0)
Vũ Thị Phương
8 tháng 5 2020 lúc 21:12

hoàn tất đoạn hội thoại sau , dùng sơ đồ cho sẵn

[park | hotel] [market | restaurant]

[stadium | drugstore] [souvenir store | post office]

[supermarket | clothing store] [museum | school]

^

ba is here

Tourist: excuse me. could you show..........the.way..........to the restaurant?

Ba: go...straight......ahead. take the.....first...street on the....right.......

the restaurant is on........the right.... ................ , ........opposite....... .......to.........the market

Tourist: ......Is ...... ........there........a stadium near here?

Ba: yes, there is

Tourist: ........Could....... ..........you.......tell.......me.........how........to...... ......get.........there?

Ba: go.......straight........ahead. take......the.......... .........second........ .........street.........on the.........left......

the stadium is........in front of........the supermarket

Tourist: thanks a lot

Ba: you're.......welcome..........

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN