Unit 8: places - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Em hãy điền một giới từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

Take the bus Number 7 (1) ...................... Victoria coach station and get (2) ..................at the cinema. Walk back (3) .................... Church Road, go straight (4) ...................... the roundabout and take the second turning (5) ................... the left. Go straight (4) .................. on, (6) ................. the church and the park, (7) ................. far as the traffic lights. You will see a little footpath on your left. Go (8) the footpath and my house is right (9) .............. front (10) .................... you. You can't miss it!

II. Em hãy đặt câu hỏi thích hợp cho phần gạch chân ở những câu sau.

1. The souvenir shop is in front of the book store.

2. It's five kilometers from my house to the supermarket.

3. It takes Mr. Lan fifteen minutes to walk to work.

4. We go to Ho Chi Minh City by train.

5. Trung will mail his letter to Bruce, his pen pal.

6. The stamps for your letter cost 8,000 VND.

7. Minh needs a phone card because she wants to give he parents a call.

8. There are over 1,000 stamps in Nam's collection.

9. I'd like to buy some local goods.

10. Tam phones his uncle twice a month.

III. Em hãy điền một mạo từ thích hợp (a, an, the hoặc 0) vào mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.

1. It takes me half..............................hour to get to work by ....................... bus.

2. What does ...................... post - office sell apart from stamps.

3. I want to buy .....................envelope and ..................fifty thousand dong phone card.

4. Viet would like to send his letter to ........................ USA

5. Go along this road and take ................... second turning on ....................... left.

6. My brother needs to buy ....................... stamp for .....................overseas mail.

Được cập nhật 8 tháng 4 lúc 9:52 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ