Unit 7: The world of work - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

VI. Em hãy đọc đoạn văn sau rồi viết T ( true ) cho mỗi câu đúng. F ( false )

cho mỗi câu sai so với thông tin trong bài.

How many calories can your burn in one hour? Well, it all depends on the

activity. You use calories all the time, even when you are resting. Reading,

sleeping, sitting and sumbathing all use about 60 calories an hour.

Very light activities use 75 calories. Examples are eating, wrinting, knitting,

shaving, driving and washing up.

Light activities which you about 100 calories an hour include playing the

piano, getting dressed and having a shower.

Under moderate activities which use between 100 and 200 calories an hour.

These activities include climbing stairs, jogging, digging the garden and playing

football.

...............1. The amount of calories we use an hour depends on the activity

we do.

...............2. When we are resting we don’t burn calories.

...............3. Reading use as many calories as writing.

...............4. The calories we burn for eating and washing up are the same.

...............5. Sunbathing uses more calories than driving.

...............6. Having a shower uses only 100 calories an hour.

...............7. Walking is a very light activity.

...............8. Cycling and dancing use the same amount of calories.

...............9. Horse riding use the most amount of calories.

...............10. Playing football uses fewer calories than swimming.

Được cập nhật 15 tháng 8 lúc 20:18 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ