Unit 7: The world of work - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Write about Mr.Luan and Mr.Long

Mr.Luan Mr.Long

I work 96 hours a week I work 56 hours a week

I has no real vacations I have 3 vacations a year

I start work at 5 o'clock I start work at 7 o'clock

I produce 50 liters of milk a day I produce 500 liters of milk a day

I don't produce a lot of fruits I produce a lot of fruits

I produce a lot of vegetables I don't produce a lot of vegetables

I sell 100 eggs every morning I sell no eggs at all

a) Mr.Luan works more hours than Mr.Long

b)....................................................................

c)....................................................................

d)....................................................................

e)....................................................................

f).....................................................................

g)...................................................................

h)Mr.Long......................................................

i)........................................................................

j).............................................................................

k)......................................................................

l).................................................................................

m).............................................................................

n).........................................................................

Được cập nhật Hôm kia lúc 21:38 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.