Unit 7 : THE MASS MEDIA - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I.- Rewrite each of the following sentences in such a way that its meaning still stay the same as the sentence printed above it.

1. Although Mrs. Lan was ill, she still came to the meeting.

=> In spite …………………………………………………………………………

2. “ You shouldn’t spend your weekend in this city next month.” She said.

=> She advised me…………………………………………………………………

3. I would prefer you to stop smoking immediately.

=> I’d rather………………………………………………………………………..

4. The news was so bad that Mary burst into tears.

=> It was……………………………………………………………………………

5. My school is the same as my sisters.

=> My sisters school …………………………………………………………………

6. Is it all right if you take care of the children?

=> Do you mind……………………………………………………………………

7. " I'm sorry, Angela" said Martin " I'm afraid , I've damaged your car."

=>Martin apologized ................................................................................................

8. It is not necessary for you to finish it by Saturday.

=> You……………………………………………………………………………..

9. Our teacher dont allow us to talk in class.

=>Our teacher dont let …………………………………………………………………

10. People say that he is going to leave for Tokyo tomorrow.

=> He is…………………………………………………………………………….

Được cập nhật 8 tháng 2 lúc 20:53 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ