Unit 7: Pollution

Nếu dịch ra là: Ô nhiễm nước là sự ô nhiễm của các vùng nước, thường là do các hoạt động của con người. Các vùng nước bao gồm ví dụ như hồ, sông, đại dương, các tầng chứa nước và nước ngầm. Các chất gây ô nhiễm nguồn điểm là chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Có rất nhiều ảnh hưởng mà ô nhiễm nước có thể gây ra. Con người và động vật có thể chết nếu uống nước bị ô nhiễm. Thực vật cũng sẽ bị giết bởi các chất ô nhiễm. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết vấn đề? Chính phủ nên phạt thật nặng những công ty bị phát hiện làm việc này, biện pháp quan trọng nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Ngoài ra, chúng ta phải tiết kiệm nước; xử lý chất thải trước khi thải ra môi trường….

 

Ngữ pháp khá ổn

Bình luận (0)
Yuuna Nguyễn
17 tháng 5 lúc 21:27

Ừm,không có vấn đề gì,ổn.

Bình luận (0)
Nông Quang Minh
21 tháng 6 lúc 14:20

ổn nha

Bình luận (0)
Lê Trang
24 tháng 4 lúc 12:56

Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered to be the main cause for air pollution. Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led to soil pollution. This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt to relieve the effects of pollution and preserve the environment need to be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment. Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat to the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand to protect our friendly house- the earth.

Dịch:

Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề gây tranh cãi và nó đã gây ra nhiều khó khăn áp lực lên cuộc sống của chúng ta. Tình trạng ô nhiễm môi trường trên trái đất đã chạm đến mức báo động vì vậy hiện tại những giải pháp cấp thiết từ chính phủ cũng như sự hợp tác của mỗi cá nhân là vô cùng quan trọng. Điều đầu tiên nói đến, những hoạt động công nghiệp được coi là nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm không khí. Cùng với sự nóng lên toàn cầu, sự đốt cháy những nhiên liệu hoá thạch, các phương tiện xe cộ và các nhà máy đang làm ô nhiễm không khí bằng sự thải ra những khí độc hại. Điều thứ hai, sự phá rừng bừa bãi cho việc sử dụng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra những chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc những túi không thể phân hủy xuống đất đã ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái và dẫn đến sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại những ảnh hưởng tiêu cực lâu dài lên hệ thực vật và sự phì nhiêu của đất. Những giải pháp cấp thiết để làm giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ gìn môi trường cần được đưa ra sớm nhất có thể. Chính phủ có thể quản lí quá trình xử lí các chất độc hại của các nhà máy lớn vì vậy họ có thể ngăn chặn những chất ô nhiễm ra ngoài môi trường. Hơn nữa, những quy định và luật lệ nghiêm khắc hơn đối với sự khai thác rừng có thể giúp bảo tồn môi trường tự nhiên. Các cá nhân cũng cần phải có trách nhiệm và nâng cao ý thức về việc bảo vệ môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang nhanh chóng trở thành một mối nguy hiểm với toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta, và vì lợi ích của môi trường cũng như của công dân trên toàn thế giới, chúng ta cần chung tay bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta- Trái Đất.

#Tham khảo!~

Bình luận (1)
👁💧👄💧👁
25 tháng 2 lúc 22:12

2. Scientists say that exhaust fumes are _______polluting_______ our city.

Bình luận (1)
👁💧👄💧👁
25 tháng 2 lúc 22:15

Giải thích câu trả lời:

Không dùng bị động, vì thế sau to be dùng V-ing

Dịch: Các nhà khoa học nói rằng khói bụi đang làm ô nhiễm thành phố của chúng ta.

Bình luận (2)
Ngố ngây ngô
25 tháng 2 lúc 22:17

Cần 1 động từ phù hợp nghĩa điền vào chỗ trống

POLLUTING

động từ pollute là làm ô nhiễm, vì  có are nên dùng tiếp diễn 

Bình luận (8)
Phương Dung
16 tháng 2 lúc 16:00

VIII. Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F).

     There are many causes that lead to water pollution. One main cause of this issue is waste water coming from many factories and then being directly pulled out into water bodies, especially into rivers or seas without any treatment because this is the most convenient way of disposing waste water. Industrial waste consists of some kinds of chemical substances such as sulphur, which is harmful for marine life. Lead is known as the main reason for cancer disease. Cancer has become a popular disease in several communes which are called “cancer villages”. Another cause is the awareness of citizens, people always use water for many purposes and then they dump waste water or garbage directly into rivers, canals and ponds and so on. In 2004, because of a bird flu outbreak in Viet Nam, people threw poultry to water body that made water highly polluted.

1. Waste water from many factories which is dumped into water bodies directly causes water pollution. (T)

2. Dumping waste directly into water is the most convenient way of disposing waste water. (F)

3. Sulphur is believed the main reason for cancer. (F)

4. Cancer villages occurred in 2004. (F)

5. Due to lack of awareness, people poisoned water with dead poultry when there was a bird flu outbreak in 2004. (T)

Bình luận (0)
Absolute
16 tháng 2 lúc 17:24

1. T

2. F

3. F

4. F

5. T

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
16 tháng 2 lúc 19:08

1. (T)

2. (F)

3. ( F)

4.  (F)

5.  (T)

Bình luận (0)
Lê Trang
9 tháng 2 lúc 10:29

Exercise 1:

1. will give

2. would type

3. would have visited

4. attended

5. knew

6. had arrived

7. wouldn't make

8. were

9. find

10. were

Exercise 2:

1. If you don't keep silent, you'll wake the baby up.

2. If you stop talking, you will understand the lesson.

3. If I knew her number, I would ring her up.

4. If I knew the answer, I could tell you.

5. If we had had a map, we wouldn't have got lost.

6. If Susan hadn't eaten four cream cakes, she wouldn't have felt sick.

7. If you hadn't been for this treatment, the patient would have died.

8. If he hadn't been late everyday, he wouldn't have lost his job.

9. If Peter didn't eat so many chips, he wouldn't be fat.

10. If Robert hadn't started smoking cigarettes, he wouldn't have got a bad cough.

Bình luận (1)
Lê Trang
9 tháng 2 lúc 11:03

Exercise 3:

1. Unless you like this one, I'll bring you another.

2. Unless she hurries, she'll be late.

3. Unless you are careful, you'll cut yourshelf.

4. Unless you had sneezed, he wouldn't have known that we were there.

Exercise 4:

1. D

2. B

3. C

4. B

5. C

30. c

1. c

2. b

3. d

4. b

5. a

6. c

Exercise 5:

7. If he didn't have to study for exam, he could go out.

8. If she weren't lazy, she could pass the exam.

9. If he pays me tonight, I will have enough money to buy a car.

10. If he didn't smoke too much, he could get rid of his cough.

11. If she weren't very shy, she would enjoy the party.

12. If I get a work permit I will stay for another month.

13. If he were so healthy, he would take some exercises.

14. If I had the right change, we could get the ticket.

15. If you don't study hard, you will pass the exam.

16. If you are impatient, you will make mistakes.

17. If I had eaten lunch, I wouldn't feel hungry now.

18. Unless they invite me, I won't come.

19. If he had revised all his lessons, he wouldn't have failed the exam.

20. If you walk to the park, it will take you 5 minutes.  

21. Unless you leave me alone, I'll call the police.

Bình luận (1)
Lê Trang
9 tháng 2 lúc 11:23

. Câu bị động với modal verbs

1. A new computer will be bought by Jane.

2. It won't be done.

3. The new film won't be showed.

4. He won't be asked.

5. The car won't be repaired by William.

6. A question will be asked.

7. You will be helped by his father tomorrow.

8. The meeting will be held.

9. This machine musn't be used.

10. His parents will be visited by Tom next month.

12. The test must be finished before ten.

13. Tea can't be made with cold water.

14. Our teeth should be cleaned twice a day.

15. The secretary will be phoned by the manager this morning.

4. Câu bị động với thì hiện tại hoàn thành

1. The bill has been paid by Nancy.

2. A hamburger has been eaten.

3. The present has been opened.

4. The cats had been fed by Ann. (Đây là thì Quá khứ hoàn thành)

5. The book hasn't been read.

6. Letter hasn't been sent.

7. The thieves haven't been caught.

8. Our homework has been done.

9. An email has been written by my friend for 2 hours.

10. Their work had been finished.

11. The English grammar has been explained by our teachers.

Bình luận (0)
🥑 Thanh Tuyền 🍏
7 tháng 2 lúc 17:18

1. poisoning

2. dead 

3. contaminate

4. polluted

5. damaged

6. pollutant 

khocroi

Bình luận (2)
Nguyễn Duy Khang
3 tháng 2 lúc 17:01

1. If you come with me, i ( do ) ......will go....... the shopping with you . 

2. jimmy ( help ) ....will help...... his mother in the garden if she reads him a story this evvering.

3. If it ( ran ) ......rans...... , i will stay at home.

4. We ( pass ) ......could.... the exam if we studied harder . 

5. If i were you, i ( invite ) ....would invite.......jack to the party

Bình luận (4)
🥑 Thanh Tuyền 🍏
3 tháng 2 lúc 17:09

1. will do 

2. will help 

3. rans

4. could

5. would invite 

              hihi

Bình luận (4)
^JKIES Nguyễn^
31 tháng 1 lúc 20:05
1.If/ I/ be/ you/, I/ plant/ vegetables/ garden.-> If I were/ was you, I would plant vegetables in the garden.2.More/ tourist/ come/ here/ if / beach/ be/ cleaner.-> More tourists would come here if the beach were/ was cleaner.3.What/ happen/ if / there/ be/ no/ car/ world?-> What would happen if there were no cars in the world?
Bình luận (1)
Trúc Giang
31 tháng 1 lúc 20:08

1:  If I were you, I would plant many vegetables in the garden

2: More tourists will come here if the beach is cleaner

3: What would happen if there were no cars in the world?

Bình luận (1)
🍀 Nguyễn Trung Kiên 🍀
31 tháng 1 lúc 21:05

sister fighting haha

undefined

Bình luận (2)
Bùi Xuân Huấn
2 tháng 2 lúc 21:12

Oh my baby.Use your pennis to cum on my fucking pussy

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
16 tháng 2 lúc 19:19

viết định nghĩa, nguyên nhân, ảnh hưởng, giải pháp het roi ah

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN