Unit 5: Work and play - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

II. Cho dạng đúng ủa từ trong ngoặc

1. In electronics we learn to repair........................ appliances. (House)

2. The........................... students often play soccer or basketball. (energy)

3. Thank you very much for................. me. (invite)

It's my..................... (please)

III. Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

1. You should invited your former classmates to your party.

..................................................................................................

2. Our children have to do a lot of homework every day.

..............................................................................................

IV. Sắp xếp câu

1. three / Vietnamese / have / summer / for / months / their / students / off / vacation.

.............................................................................................................................................

2. have / in / exams / students / their / the / May.

................................................................................

3. don't / concert / they / the / going / enjoy / to.

.............................................................................

4. father / at / seven / my / work / thrty / starts.

........................................................................

5. teenagers / parties / go / the / to / most / like / to.

...........................................................................

giúp e vs ạ

CN e đi hk r

E sẽ tick đúng cho

Được cập nhật 4 tháng 3 lúc 17:28 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ