Unit 5 : Study Habits

Tuệ Lâm
30 tháng 12 2020 lúc 20:46

Fansipan is the highest peak of Vietnam, Laos and Cambodia, so it is called "the Roof of Indochina" while the local (1)......people.......call it Huasipan. Huasipan means large tottering rock.

Fansipan is 3,143 metres (2).....high......It is in Lao Cai Province, nine kilometres southwest of Sa Pa Town (3).....in......the Hoang Lien Son mountain range.

Fansipan is now one of the very few eco-tourist spots of Vietnam, with about 2,024 varieties of plants and 327 types of animal and insects. Many tourist (4).......climb......the mountain every year. If you climb the mountain from the end of February to march, you (5)....will.......have a chance to admire the beautiful blooming flowers in many different colors.

Bình luận (0)
ミ★ღ๖ۣۜPhoenixღ ★彡
30 tháng 12 2020 lúc 21:02

Fansipan is the highest peak of Vietnam, Laos and Cambodia, so it is called "the Roof of Indochina" while the local (1)......people.......call it Huasipan. Huasipan means large tottering rock.

Fansipan is 3,143 metres (2).....high......It is in Lao Cai Province, nine kilometres southwest of Sa Pa Town (3).....in......the Hoang Lien Son mountain range.

Fansipan is now one of the very few eco-tourist spots of Vietnam, with about 2,024 varieties of plants and 327 types of animal and insects. Many tourist (4).......climb......the mountain every year. If you climb the mountain from the end of February to march, you (5)....will.......have a chance to admire the beautiful blooming flowers in many different colors.

Bình luận (0)
kethattinhtrongmua
20 tháng 12 2020 lúc 20:02

1. I do my HW after going home.

2. I do my HW by myself.

3. I spent an hour studying.

4. My favorite subject is .

5. I need to improve a lot in English.

6. -Practice listening to English regularly.

- Practice English writing skills regularly.

...

Bình luận (0)
Phương Dung
20 tháng 12 2020 lúc 19:57

Study habit: 

When do you your homework ? 

I usually do my homework after having dinner but sometimes, when I have free time, I always do in that time.

Who helps you with your homework ? 

I do my own homework.

How many hours a day do you study at home? 

I study at home for 3 hours a day.

What is your favorite subject?

My favorite subject is History.

Which subject do you need improve? 

I think the most important thing here for me is find the way to improve my English grammar and vocabulary.

What will you do to improve it ?

I practise it everyday ( maybe if can) . To improve the listening skills, you can listen to music, to improve grammar you can surf the internet and find the most suitable exercises for you to do... There are many things for you to choose...

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
13 tháng 12 2020 lúc 19:09

Tham khảo!

When I come home, every day after school, I immediately start doing my homework. Doing so tells myself that I can just get it done. Setting it aside for the night makes me feel accomplished. In the morning, before class, or during study hall, I check my answers. I either ask my friends or teachers if I did this formula right. Usually if I make a mistake, they will help me walk through it. I never wait until the last minute to study my study guides, and I prefer to have everything finished as quick as possible. Some days I study with my friends. This makes it easier to point out mistakes. It's also more fun!

Bình luận (1)
Quang Nhân
12 tháng 12 2020 lúc 11:34

I have well established study habits. For example, I always start promptly at eight in the evenings. I study for two hours, have a ten-minute break, and the study for another two hours. I follow this habit from Mondays to Fridays, but over the weekends I put in more hours. For example, I study in the mornings and afternoons and then take the evenings off to relax with my family or friends. For me, this study habit is quite effective because I always get good marks at school.

Bình luận (2)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
1 tháng 12 2020 lúc 23:38

Choose the underlined part that needs correcting in each sentence below.

31. Unless -> If(A) you win(B) first(C) place, you will receive(D) a prize.

32. This is(A) the hotel where -> which (B) we stayed(C) in during D our trip to Hue last year.

33. I plan(A) to take(B) my vacation to Phu Yen with my friends either(C) in May nor -> or (D) June.

34. Dark chocolate isn't(A) only delicious, but(B) it also does(C) your health good -> well (D).

35. Jill told(A) the stories about -> of (B) all the people and the places where(C) he met during D) that long journey.

Bình luận (0)
Linh🍄
18 tháng 11 2020 lúc 21:58

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we - especially young people - to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Dịch:

Không nghi ngờ gì khi tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Vậy nên, việc chúng ta - đặc biệt là những người trẻ - học và giỏi tiếng Anh là điều hiển nhiên. Khi chúng ta thành thạo tiếng Anh, chúng ta sẽ có cơ hội cao hơn để có được một vị trí tốt trong những ngành đòi hỏi nhân vân viên phải sử dụng trôi chảy ngôn ngữ này như hàng không, du lịch lữ hành, kinh tế, vi tính..v..v. Nhiều người sẽ nghĩ rằng học tiếng Anh rất khó, nhưng những gì chúng ta cần làm là có được cho riêng mình những cách học và một sự nỗ lực. Việc sử dụng đúng những từ vựng và cấu trúc câu một cách chính xác đòi hỏi một quá trình dài, nhưng chúng ta luôn có thể sáng tạo ra những phương pháp học mới. Ngôn ngữ là một môn học khá dễ dàng vì nó gần như xuất hiện hằng ngày và ở tất cả mọi nơi chúng ta sống. Ví dụ như thay vì ghi lại hết những từ mới và lặp lại chúng một cách vô ích, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nhớ những vật dụng ngay trong nhà chúng ta và những người xung quanh mình. Chúng ta có thể đến công viên hoặc tham gia vào những câu lạc bộ nói tiếng Anh để có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, và điều đó giúp chúng ta cải thiện ngữ pháp cũng như giọng nói. Sách, phim, bài hát, và báo bằng tiếng Anh cũng là những thứ giúp chúng ta làm quen với cách người nước ngoài sử dụng nó. Chìa khóa để học tiếng Anh là chúng ta không nên cố gắng nhớ toàn bộ những thứ ghi trong vở, mà chúng ta cần phải gặp và luyện tập nó ngoài đời thực. Phía trên là một số cách đơn giản để học tiếng Anh, và tôi tin chắc mỗi người chúng ta sẽ thành thục ngôn ngữ này khi chúng ta có một cách học đúng đắn cho riêng mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
18 tháng 11 2020 lúc 22:19

There is no doubt that English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all over the world. Therefore, it is an obvious thing that we - especially young people - to study and master this language. When we are proficient in English, we can have higher chance to get a good position in industries that require staffs to be fluent in that language such as aviation, travel, economics, computing etc. Many people will think that English is very difficult to learn, but all we need to do is have our own ways to study and have a real attempt. It needs a long process to remember and use the vocabulary as well as grammar correctly, but we can always invent new methods in learning. Language is quite an easy subject for us to learn, because it appears almost everyday and everywhere we live. For example, instead of writing down all the new words and repeating them aimlessly, we can start to remember the things in our own house and people around us. We can go to the parks or join some English speaking club to have chance to talk with foreign people, and it can help us improve our grammars as well as accent. English books, movies, songs, newspaper are also the things that help us to get used to the ways foreign people use it. The key to study English is that we should not try to remember what we had written on our notebooks, but we need to meet and practice it in real live. Above are some easy ways for us to learn English, and I am sure each of us can master this language is we find our own right ways to study it.

Tham khảo

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
7 tháng 11 2020 lúc 18:10

1.he was very upset by the ..................of his english examination

a.result b.pass c.affect d.success

2.i don't know ____ to pronounce this world

a. what b.why c.when d.similar

Bình luận (0)
Vương Thị Thanh Hoa
3 tháng 11 2020 lúc 12:46

using computers too much may have harmful effects ............ your minds A. on B.to C. with D.onto

=>have an effect on something: có ảnh hưởng đến cái gì

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
10 tháng 6 2020 lúc 21:53

Fix :

1. Mr Hieu has taught English at Thang Long Secondary school for 4 years

Bình luận (0)
B.Trâm
10 tháng 6 2020 lúc 22:25

Nếu lên đến cấp 3 bạn học về thì HTHTTD hoặc là bạn học chuyên sâu về môn Tiếng Anh thì cách làm của bạn phía trên < Lizzy-Marie >

sử dụng " have/ has + been + V_pp" thay cho " began/ started + V_ing" mới là cách chính xác nhất. Còn cách viết này vẫn được chấp nhận tuy nhiên xét về ngữ nghĩ cấu trúc thì nó chưa hằn là chính xác mặc dù khá là gióng nhau nhưng giữa thì Hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vẫn có vạch ngăn cách khá rõ ràng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN