Unit 4 : Our past - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Put the following sentences into reported speech: 
1. He said, “ I am going to town with my sister”…………………………………………………………………………………………………. 
2. He said to her, “ You are wearing your best clothes”………………………………………………………………………………….. 
3. They said, “We are unlucky today”. ………………………………………………………………………………………………………………… 
4. She said to me, “I want to speak to your brother” ………………………………………………………………………………………… 
5. She said, “I have helped my mother” ……………………………………………………………………………………………………………….. 
6. John said to Mary, “She is ready to go with us” …………………………………………………………………………………………… 
7. She said to me, “They do not know you” ……………………………………………………………………………………………………….. 
8. He said, “ I shall answer the phone” ……………………………………………………………………………………………………………….. 
9. She said to them, “You can do it if you try” …………………………………………………………………………………………………. 
10. He said, “He has done his homework well” …………………………………………………………………………………………………. 

Được cập nhật 12 tháng 12 2018 lúc 15:26 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ