Unit 3: Music

Lê Trang
19 tháng 12 2020 lúc 17:28

Among many programs and channels available on TV these days such as the current news programs, sport programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc., I like the program “the World of Animals” most.

This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. It often lasts about 45 minutes. In this program, stories of the life of many animals in the world are told in a very lively way.

For example, people can watch films about monkeys, snakes, tigers, insects, birds, sea turtles, sharks etc. … and even the penguins and the polar bears in the far North. While watching these films, I find the everyday life activities and habits of these animals very interesting and full mysteries.

In addition, I also learn that it is very important to protect these animals and their living environments became they are part of our valuable natural world. Watching this program makes me very well informed and relaxed after a day of work.

#Tham khảo!

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
28 tháng 12 2020 lúc 16:32

Mozart, who was born on January 27, 1756 in the Austrian city of Salzburg, was neither the first nor the last child prodigy, but he was certainly the greatest. He was born into a moderately prosperous family where his unmatched musical genius made itself known extremely early. Mozart began learning to play the harpsichord at three and his earliest known work was composed in 1761 when he was five, the age at which he also first appeared in p ublic. From the age of six, his father took him on the first foreign tour, Mozart toured the courts and musical centres of Austria, Germany, France, England, Holland, Switzerland and Italy. It has been calculated that Mozart spent almost a third of his short life ( he died at the age of 35) travelling. As Mozart matured, he continued to tour and give concerts. Mozart also wrote a lot of operas. His first opera, Mitridate, Re di Ponto, was performed in Milan when he was 14, and it was one of many successes in the life of the genius.

 

Bình luận (0)
Lê Trang
8 tháng 11 2020 lúc 8:47

i can't think of (go)...going... to visit hẻ in hospital without (buy)...buying....some flowers

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
11 tháng 11 2020 lúc 19:58

going/buying

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
9 tháng 2 lúc 20:06

_____going___ buying___

Bình luận (0)
blast
6 tháng 11 2020 lúc 21:54

it is a kink of music

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
9 tháng 2 lúc 20:13

nó là một giai điệu

Bình luận (1)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
9 tháng 2 lúc 20:23

xl bn cho mk ghi laij 

it is a melodyne

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Minh Hoàng
16 tháng 10 2020 lúc 19:16

13
1.yes
2.I like the youngest music genre
3.no
4......
5.yes/no

Bình luận (1)
Ngố ngây ngô
17 tháng 10 2020 lúc 7:50

Age: .....

1. Do you like music?

Yes

2. What kind of music do you like best?

…………I like EDM………………….

3. Do you know folk music?

Yes

4. If you say Yes in Q3, can you list some kind of folk music?

…………………………quan ho :))……………………………………………………

5. Do you know Quan Ho singing? If you know, do you like itYes Yes

Bình luận (0)
Luân Đào
17 tháng 10 2020 lúc 13:22

cảm ơn bạn nhiều

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
5 tháng 12 2019 lúc 17:41

Tham khảo:

My hobby I like the most is listening to music. I started listening many kinds of music when I was very little.

Music is something you have everytime whereever you go. For me, music plays an important role. I really need music to concentrate during the time I am doing my homework or any kind of works. Not only that, whenever, whatever i do, the music is always with me. I can say that music is my best buddy. It always keeps me happy and relaxed.

I am very fond of music. When I am free, I often listen to my favorite songs from my phone or an old cassette. Although now you can download the songs easily form the Internet, at weekends, I usually go to music shops to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and Paul MC Cartney. They have many songs that I think I can relate too. It can be a happy song or a sad song but there is always a way I can relate to it. I guess that is another reason I love to hear music because I can relate to what is going on in my life.

I just love listening to music so much. It’s like my daily hobby and I don’t know what I would do if music didn’t exist.

=> Bài dịch:

Sở thích mà tôi thích nhất là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe nhiều thể loại âm nhạc từ khi tôi còn rất nhỏ.

Âm nhạc là một thứ gì đó bạn luôn có cho dù bạn đi đến bất cứ đâu. Đối với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng. Tôi thực sự cần âm nhạc để tập trung trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà hay bất kỳ việc gì. Không chỉ vậy, bất cứ khi nào, bất cứ điều gì tôi làm, âm nhạc luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nói rằng âm nhạc là người bạn tốt nhất của tôi. Nó luôn luôn giữ cho tôi hạnh phúc và thoải mái.

Tôi rất thích âm nhạc. Khi tôi rảnh, tôi thường nghe các bài hát yêu thích của mình trong điện thoại hoặc bằng một cái máy cassette cũ. Mặc dù bây giờ bạn có thể tải các bài hát dễ dàng từ Internet, vào cuối tuần, tôi thường đi đến các cửa hàng âm nhạc để tìm mua những đĩa CD tốt. Trong số các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona và Paul MC Cartney. Họ có nhiều bài hát mà tôi nghĩ rằng tôi có thể liên hệ với mình. Nó có thể là một bài hát vui vẻ hay một bài hát buồn nhưng luôn luôn, bằng một cách nào tôi có thể liên quan đến nó. Tôi đoán rằng một trong những lý do tôi thích nghe âm nhạc đó là vì tôi có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi.

Tôi chỉ là thích nghe nhạc rất nhiều. Nó giống như một thói quen hàng ngày của tôi và tôi không biết mình sẽ ra sao nếu âm nhạc không tồn tại.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Trịnh Long
5 tháng 12 2019 lúc 18:01

Hobby is one of the most important things we should have in our lives. It is something that you enjoy doing, something that brings relief of the daily grind and allows you to relax. Of all hobbies in the world, I like music the most. For me, music is the best hobby ever. You should look around and you can see that music is everywhere.

I enjoy music and I listen it every single day. There are a lot of different styles of music for you to choose and enjoy. If I am in good mood, I prefer to listen some energy rock music that keep me happy and full of power. If I am tired, I chose some calm, relaxing songs. Music can speak, through music people can express feelings and emotions. When you hear something that looks like you, that you understand it easily, you start to love it. There are several different ways to enjoy music as your hobby. When you discover an artist or musician that you satisfies, it’s clear that you want to collect all of their works. Not only listening to music, a music collection is a great hobby to have, too.

Music is a hobby that has no boundaries. It makes the world smaller. Without music, life would be a mistake.

=> Bài dịch:

Sở thích là một trong những thứ quan trọng nhất chúng ta nên có trong cuộc sống. Đó là thứ là bạn thích thú tận hưởng, là thứ giúp giảm bớt những cực nhọc thường ngày và cho phép bạn thư giãn. Trong tất cả các sở thích trên thế giới, tôi thích nhất là âm nhạc. Đối với tôi, âm nhạc là sợ thích tuyệt vời nhất. Bạn có thể nhìn xung quanh và nhận thấy âm nhạc có ở khắp mọi nơi.

Tôi thích âm nhạc và tôi nghe nó hằng ngày. Có rất nhiều phong cách âm nhạc cho bạn chọn lựa và tận hưởng. Nếu tôi có tâm trạng tốt, tôi sẽ thích nghe thứ nhạc rock đầy năng lượng giúp tôi tiếp tục vui vẻ và đầy năng lượng. Nếu tôi mệt mỏi, tôi sẽ chọn những bài nhạc yên bình, thư giãn hơn. Âm nhạc có tiếng nói, thông qua âm nhạc con người có thể thể hiện tâm trạng và cảm xúc. Khi bạn nghe điều gì đó tương tự như bạn, bạn sẽ hiểu nó dễ dàng và bạn sẽ bắt đầu yêu thích nó. Có rất nhiều cách để xem âm nhạc như là một sở thích. Khi bạn hài lòng với một nghệ sĩ hay nhạc sĩ nào đó, bạn sẽ tất nhiên muốn thu thập tất cả những tác phẩm của họ. Không chỉ việc nghe nhạc mà một bộ sưu tập tác phẩm âm nhạc cũng là một sở thích tuyệt vời.

Âm nhạc là một sở thích không có giới hạn. Nó làm thế giới thu hẹp hơn. Nếu không có âm nhạc, cuộc sống thật sai lầm.

Bình luận (0)
Komorebi
6 tháng 12 2019 lúc 10:19

Đại loại cứ trả lời những câu hỏi phổ biến như kiểu :

- Do you like music ? Why ?

- Do you play any kinds of musical instruments?

- How often do you listen to music ?

- What kind of music do you listen to ?

- Do you think it is compulsory to have music lessons at school?

..........

Quan trọng là phải biết dùng từ th :))) Tham khảo ở mấy trang ielts speaking ý, tùy vào từng topic có nhiều từ vựng hay lắm

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
9 tháng 11 2019 lúc 20:20

bạn ơi , lên mạng mà chép

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
6 tháng 11 2020 lúc 10:50

1. Did you hear the bomb ....go...off(go)?

2. Claire said that she wouldn't ...to see.....him again(see).

3. It's important for students..to improve......their pronunciation(improve).

4. It's very cloudy. I think it might....rain...this afternoon(rain).

5. Let me....carry..your bag for you(carry).

6. Ha Vy went out...to play...soccer with his friends(play).

7. Hot weather makes me ...feel....tired(feel).

8. I saw him ...walk..with anyther girl in the park(walk).

9. I want him ....to clean up.....this mess immediately(clean up).

10. I reminded M.U. little brother not....to go..too close to the edge( go).

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN