Unit 3 : At home - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Giải giùm mình nhé Thank you very much yeu

Câu 1. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở mõi cau sau. (20đ)

1. Mr Thanh …………………. ( be ) a doctor. He ……………… ( work) in a hospital in the city center. Every day he …………………( catch ) the bus to work.

2. What your sister ………………….. ( do ) now?

- she ……………… ( cook ) dinner in the kitchen .

3. We ……………… ( not go ) camping next week. We ……………………( visit ) the museum.

4. Miss Van is a journalist. She (not write) for Lao Dong Newspaper.

She …………….. ( write ) for Nhan Dan Newspaper.

5. I’d like ……………… (join) your club.

Câu 2. Em hãy chọn một từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác so với những từ còn lại.(10đ)

Ví dụ : a. name b. happy c. late d. date

Trả lời : b. happy

1. a. great b. beautiful c. teacher d. means

2. a. wet b. better c. rest d. pretty

3. a. horrible b. hour c. house d. here

4. a. party b. lovely c. sky d. empty

5. a. stove b. moment c. sometime d. close

Câu 3. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau. (20đ)

Clifornia is the ………………. (1) famous state the USA. It isn’t …………… (2) biggest state; that Alaska. But it ……………….. (3) the largest population and it’s certainly the muos important state ………………. (4) the US economy. It’s richer …………….. (5) most countries in the worl . The coast has …………………… (6) of the best climates in the USA; ………………….. (7) is warmer and dryer than most places. Some people would also ………………….. (8) it’s the most beautiful! But California has some ………………………. (9); Losangeles has one of th worst crime rates ……………….. (10) any US city.

Câu 4. Em hãy đăt câu hỏi phần gạch chân ở mỗi câu sau. (10đ)

1. The party wil start at seven o’clock in the morning.

………………………………………………………...

2. I’m talking to Mrs. Nga.

…………………………………………………………….

3. It’s five kilometers from our house to the mountain.

…………………………………………………………….

4. Her family name is Tran.

…………………………………………………………………

5. They live at 83 Son Tay Street.

…………………………………………………………………..

Câu 5. Em hãy cho đúng dạng của tính từ so sánh trong ngoặc.(20đ)

1. Minh is …………………….. student in our class.(good)

2. July is …………………….. than August. (hot)

3. What’s …………………….. day in your life? ( happy)

4. These bags are ………………….. than those ones. (expensive)

5. That is ………………………. armchair I have. (comfortable)

6. Is Vietnam …………………….. than Bristain ? (large)

7. Living in the city is ……………….. than living in the countryside. (noisy)

8. What ………………… moustain in Viet Nam? (high)

9. That move is ………………… tan this one. (boring)

10. Who is …………………. Teacher in your school? ( young)

Câu 6. Em hãy viết lại mỗi câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa câu không đổi . (20đ)

Ví dụ : 0. My house is bigger than your house.

Your house is smaller than my house.

1.The black car is cheaper than the red car.

The red car …………………………………………………………………..

2. There is a sink, a tud and a shower in the bathroom.

The bathroom………………………………………………………………..

3. No one in the group is taller than Trung.

Trung ……………………………………………………………………….

4. Do you have a better refrigerator than this ?

Is this ………………………………………………………………………..

5. My house is the oldest house on the street.

No house …………………………………………………………………….

Được cập nhật 13 tháng 11 lúc 12:12 2 câu trả lời

đặt câu hỏi

1. The party wil start at seven o’clock in the morning.

………………………………………………………...

2. I’m talking to Mrs. Nga.

…………………………………………………………….

3. It’s five kilometers from our house to the mountain.

…………………………………………………………….

4. Her family name is Tran.

…………………………………………………………………

5. They live at 83 Son Tay Street.

…………………………………………………………………..

Câu 5. Em hãy cho đúng dạng của tính từ so sánh trong ngoặc.(20đ)

1. Minh is …………………….. student in our class.(good)

2. July is …………………….. than August. (hot)

3. What’s …………………….. day in your life? ( happy)

4. These bags are ………………….. than those ones. (expensive)

5. That is ………………………. armchair I have. (comfortable)

6. Is Vietnam …………………….. than Bristain ? (large)

7. Living in the city is ……………….. than living in the countryside. (noisy)

8. What ………………… moustain in Viet Nam? (high)

9. That move is ………………… tan this one. (boring)

10. Who is …………………. Teacher in your school? ( young)

Câu 6. Em hãy viết lại mỗi câu sau bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa câu không đổi . (20đ)

Ví dụ : 0. My house is bigger than your house.

Your house is smaller than my house.

1.The black car is cheaper than the red car.

The red car …………………………………………………………………..

2. There is a sink, a tud and a shower in the bathroom.

The bathroom………………………………………………………………..

3. No one in the group is taller than Trung.

Trung ……………………………………………………………………….

4. Do you have a better refrigerator than this ?

Is this ………………………………………………………………………..

5. My house is the oldest house on the street.

No house …………………………………………………………………….

help me

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ