Unit 3 : A trip to the countryside - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. The piano was too heavy for me to move

-> The piano wasn't .......................(enough..to)

-> The piano was so ......................( so..that)

-.> It was such............................(such....that)

2. The situations aren't simple enough for us to explain

-> the situations are too...............................

-> the situations are so....................................

->> the situations are such...............................

3. She talked too fast for me to understand

............................................................

...............................................................

............................................................

4. The man is not tall enough for them to see

.........................................................

.....................................................

..............................................

5.These books were too bad for her to read from cover to cover

................................................................

...............................................................

.................................................................

6. The river is not clean enough for us to swin in

....................................................................

.........................................................

.....................................................

7. The food was so hot that I coundn't eat it

........................................................

........................................................

............................................................

8. The car was so expensive that we couldn't afford to buy it

...................................................................................

.................................................................................

..........................................................

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.