Unit 2 : Clothing - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Rewrite sentences, using the provided word keep meaning as that of the root one

1. She knows a lot more about it than I do.

I don't know ..................................................................................................................................

2. Let's go abroad for our holiday this year.

Why ................................ .............................................................................................................

3. During dinner, the phone rang.

While I ........................... .............................................................................................................

4. It takes six hours to drive from London to Edinburgh.

It is a .............................. .............................................................................................................

5. Is this car yours ?

Do you ......................... ............................................................................................................. ?

6. He could not afford to buy the car.

The car ........................... .............................................................................................................

7. Your hair needs cutting.

It's time you .................. ..............................................................................................................

8. If you run a lot, you'll become healthy.

The .............................. ...............................................................................................................

9. Nam will be eighteen next week.

It is Nam's .................... ..............................................................................................................

10. He never had enough money.

He's always ................. ..............................................................................................................

Được cập nhật 15 tháng 10 lúc 19:43 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.