Unit 15 : Going out - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bt 1 . Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh .

1.Not spend / much / have / your time / arcade .

2.Brother / have / plenty / homework / do / so / can only play / games / short time .

3.Children / spend / only / small part / free time play / electronic games .

4.public library / city / have / thousands / books / and / Lan / begin / borrow / books / there regularly .

5.Hoa / be / used / live / big / city .

6.Village / quiet / and / there / only / little time .

7.We / go / movies / last night / but / it / boring .

8.yesterday / a friend / mine / teach / how / play / new / computer game .

9.Grandmother / not like / city / because / noise / roads / busy .

10.Electronic games / good / fun / but / players / must / careful .

Bt2 : Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc :

1, Last Sunday , we went to the ......... center ( amuse )

2, You must be very careful when playing electronic games because they can be ....... ( addict )

3, Some of the ............... of computer games are as toung as 15 or 15 ( invent )

4, Young children should take part in ........ with their friends. ( act )

5, All children should play outdoors and develop their ........... skills ( saciety )

6, Videos kenhelp the police when there is a ................. ( rob )

7, In the countryside , people often know all the night . ( neighbor )

8, The noise in the city kept Hoa ............. at night . ( Wake )

9, Videos are also very useful in ............ ( educate )

10, In ........... to that , my bike tireswas flat ( add )

Cố gắng giúp mk nha , mai mk nộp rồi đó , cảm ơn trước nha hehe

Được cập nhật 15 tháng 3 lúc 12:45 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ