Unit 15: Countries - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người giúp em với ạ.>^<em không làm được bài này....

*Write correct sentences using the words or phrases given: 1. Hoi An/ famous/ old houses and buildings/traditional crafts. ................................................................................................... 2. You/ ever/ see/ lastest Batman films? ......................................................................................... 3.New York/ the/ exting city/ the world. .................................................................................................... 4 I/ be/ the beaches/ Nha Trang/ many times/my family. ...................................................................................................................... 5. We / having/ great time/ here/ Ha Long Bay. .............................................................................................. 6. Temple of Literature/ one/ Ha Noi's/ famous lankmarks. .............................................................................................................. 7. My brother/ just/ come back/ a vacation/ Hue. ............................................................................................................. 8. There/ six/ continents/ the world. ................................................................................................ 9. The Royal Palace/ one/ the/ large/ palace/ Europe. ................................................................................................................ 10. Our friends/ going/ visit/ the Kon Tum prison/ tomorrow. ............................................................................................................... (em cần gấp lắm ạ, viết mỏi tay, mà còn cả đống đề nữa nên giúp em với ạT^T
The End

0 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.