Unit 15 : Computer - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh:

1. Nam/ spend/ most/ free time/play soccer.

………………………………………………………………………………….

2. When/ we/ children/we/ used/ listen/ grandma’s old folktales after dinner.

………………………………………………………………………………….

3. You/ can/ tell me/ best ways/ learn new word?

………………………………………………………………………………….

4. I/ write down/ all new words/ small notebook.

………………………………………………………………………………….

5. They/ going/ visit/ homevillage/ weekend.

………………………………………………………………………………….

6. She/ have to/ house work/ all day after/ mother/ died.

………………………………………………………………………………….

7. I/ just/ have/ wonderful holiday/ cousins/ Hanoi.

………………………………………………………………………………….

8. Lan/ like/ cook/ meals/ but/ not like/ washing up.

………………………………………………………………………………….

9. Brother/ very good/ repair/ household/ appliances.

………………………………………………………………………………….

10. We/ sometimes/ have/ go/ school/ very early/ do/ class duties.

………………………………………………………………………………….

Được cập nhật 9 tháng 10 lúc 12:31 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ