Unit 14 : Free time - Hỏi đáp

Read the dialogue.Then make 3 similar dialogues by replacing the underlined programs and the time.Use the information in the TV guide in exercise 3.

A:What's on?

B:Tennis.

A:I don't want to watch tennis now.Let's watch 'Wild life' on TV2.

B:Good idea!What time is it on?

A:At 6.30.

a:A:....................................................................................

B:...............................................................................................

A:................................................................................

B:...............................................................

A:................................................................

b)A:..............................................................

B:............................................................................

A:.....................................................................

B:......................................................................

A:.......................................................................................

c)A:..................................................................................

B:..........................................................................................

A:...........................................................................................

B:....................................................................................

A:.......................................................................................................

Được cập nhật 02/05/2017 lúc 20:21 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.