Unit 13 : Festivals - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Rewrite these sentences , using reported speech.

Ex : " I'm a student," Tom said.

Tom said (that) he was a student.

1. "I'm living in London now, " Charles said.

___________________________________________________________________________

 

2. "You are my best friends," Jane sai to us.

___________________________________________________________________________

3. " I don't know what Fred is doing," Johnny said to me.

___________________________________________________________________________

4. " We are decorating our Christmas tree," Hoa said

___________________________________________________________________________

5. " I must go home now," he said to his friends.

___________________________________________________________________________

6. " I can't go out after 8 p.m," Hoa said.

___________________________________________________________________________

7. " I will come and see you as soon as I can," she said to me .

___________________________________________________________________________

8. " John wants to come here but he isn't very well," July said.

___________________________________________________________________________

9. " I have to wear uniform when I am at school," Susan said.

___________________________________________________________________________

10. " I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back." July said to me .

___________________________________________________________________________

11. " Run faster," Ba said to his teamate.

___________________________________________________________________________

12. " Could you collect my new ao dai at the tailor round the corner?" Lan's mother said to her.

___________________________________________________________________________

Được cập nhật 6 tháng 5 lúc 15:46 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.