Unit 13 : Festivals - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Chuyển những câu sau sang câu bị động:

1, They have to repair their car.

->...........................................................................

2, They may use this room for the classroom.

->.............................................................................

3, She used to pull my hat over my eyes.

->.............................................................................

4, They sold their house last month.

->............................................................................

5, She can't write E.

->.........................................................................

6, The police haven't arrested the robber.

->..................................................

7, We can teach you E.

->...........................................................................

8, People drink alot of tea in England.

->....................................................................

9, Did she give the exercises?

->.............................................................

10, No one believes this story.

->...................................................................

11, People speak E all over the world.

->......................................................................

12, Don't call his name.

->.........................................................................

13, How many days did she spend finishing the word?

->.............................................................

14, Must we finish the test?

->.............................................................................

15, Are they reading book?

->.......................................................................

16, he can find him at once.

->...................................................................

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.