Unit 12: Sports and pastimes - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Make questions for the answer ( Đặt câu hỏi cho câu trả lời)

1. ...............................- I swim.

2. ...............................- She does aerobics

3. ...............................- My brother plays table tennis

4. ...............................- They are skipping

5. ...............................- She is jogging

6. ...............................- He goes fishing in his free time

7. ...............................- Mai watch TV in her free time

8. ...............................- I play badminton twice a week

9. ...............................- Hoa listen to music three times a week

10...............................- I never go to the movie theater

II. Compelete the sentences using given words

1 How much / be / a dozen eggs ?

2 How much /these apples / cost ?

3 How much / be / those boxes / chocolate ?

4 How much / that book / cost

5 How much / be / that pen ?

6 How much / toothpaste / we / need ?

7 How much / rice / she like ?

8 How many / apple / you / want ?

9 How many / kilo / fish / she / want ?

10 How many / box / candy / chilren / like ?

11 They / need / hafl / kilo / meat

12 She / want / 500 grams / lettuce

13 Linh / want / a / litter / milk

14 Mr.Kiên / need / a / packet / tea

15 . Hoa / need / 2 / box / chocolate

III. Đặt câu hỏi cho từ nghiêng

1. She usually does aerobics - ............................

2.He plays tennis in his free time-

3.She go jogging twice a week -

4.I go fishing once a week-

5.He listen to music in his free time -

6.They are watching TV now -

7.I play badminton -

8.I play table tennis in my free time -

9 .He is playing video game at the moment -

10.We go to the movie three time a week -

11.I am never lake for school -

12.I go fishing with my brother -

13.He likes walking in the mountains -

14.She plays tennis on the weekend -

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.