Unit 11: What do you eat?

tthnew
21 tháng 1 lúc 18:18

Nếu được hỏi nhữn câu trên, đây là những gì em sẽ trả lời như sau.

1. How often do you eat fruits?

Answer: I eat fruits and vegetables daily. In fact, fruits and vegetables are part of my daily diet. Moreover, it keeps me healthy.

2. What kind of fruits do you like? Why?

Answer: Actually, I like all kinds of fruits. But I especially like the seasonal fruits because they are readily available and very cheap.

3. Is it important to eat fruits?

Answer: Yes, since they contain essential vitamins and nutrients needed for a healthy body and mind. Also, it has become all the more important now to eat healthy food as most people are sedentary due to their busy life.

4. Are there any special fruits in your hometown?

Answer: No there wasn't, in my town there are only some familiar fruits like guava, papaya, banana...

Nhưng các câu trả lời trên là quá đơn giản để có thể đạt điểm cao trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh. Mong nhận được góp ý từ cô và các bạn để câu trả lời trên được hoàn thiện hơn ạ.

Bình luận (1)
*{ MIN MÍN ARMY }*
21 tháng 1 lúc 18:35
 1, I usually eat oranges, bananas, and mangoes2 I like to eat oranges because it provides us with very healthy vitamin C3 Fruit is important because it helps them absorb many vitamins and keeps our bodies healthy4 No.Thầy cô kiểm tra giùm em xem có đúng ko ạhaha
Bình luận (1)
Nguyễn Tú Linh
21 tháng 1 lúc 20:28

1.I eat fruit every day

2.I like orange because it has many vitamin C so it very good for my healthy

3.yes,it is important to eat fruit

4.No,there aren't

Mình trả lời còn hơi sơ sài,có gì mong mn giúp đỡ

Bình luận (1)
Phạm Trần Hoàng Anh
13 tháng 9 2020 lúc 8:38

Mr Tan .is.. a teacher. He's teaching in a school .in.. London.Every morning he gets up at six, ..has. breakfast and a cup ..of. coffce. Then he goes to work .by.. bus. ..He. has lunch at .a.. restaurant near .the.. school. In .the.. afternoon he works until 5 or 5.30 and then .goes.. home.

(mk nghĩ thế)

HỌC TỐT oaoa

Bình luận (0)
Vũ Như Quỳnh
20 tháng 6 2020 lúc 21:21

Bạn bên dưới có nhầm lẫn , mình fix lại nhé !

Bài viết lại câu mà nghĩa không thay đổi

1.The weather was bad,so we didn't go fishing

=>We didn't go fishing because the weather was bad

2.She studied hard, but she failed the exam

=> Although she studied hard , she failed the exam

3.I haven't seen him for 3 months

=>I last saw him 3 months ago

=>The last time I saw him was 3 months ago

4. No house on the street is taller than this one

=>This is the tallest house on the street

5.Watching cartoons is one of her favorite hobbies.

=>She likes watching cartoons

6.Hung loves reading comic book

=>Hung is interested in reading comic book

#Yumi

Bình luận (0)
Vương Thị Thanh Hoa
7 tháng 6 2020 lúc 13:07

Mr.Minh is a truck driver.He often has big breakfast at a foodstall

Bình luận (0)
Nguyễn Anh Thơ
7 tháng 6 2020 lúc 13:09

Mr.Minh is a truck driver. He often ha bing breakfast at a foodstall.

= food stall.

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
13 tháng 5 2020 lúc 16:20

1. there are 12 packets of tea in this box

2. how much water does she like ?

3. she likes meat best

4. his favourite food is chicken

câu 2 mình ko chắc nha

chúc bạn hk tốt

Bình luận (0)
Pham Hung
13 tháng 5 2020 lúc 16:11

How many orange would you want ?

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
13 tháng 5 2020 lúc 16:35

how many oranges would you like ?

Bình luận (0)
hoàng minh trọng
13 tháng 5 2020 lúc 16:35

trong câu này thì want = like nha nên các bạn lm đều đúng

Bình luận (0)
B.Trâm
12 tháng 5 2020 lúc 21:37

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Do you wants anything ...?

A.any B.not C.something D.else

Bình luận (0)
Hoàng Đức Minh
12 tháng 5 2020 lúc 21:38

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Do you wants anything ...?

A.any

B.not

C.something

D.else

Bình luận (0)
Hoàng Đức Minh
12 tháng 5 2020 lúc 21:30

1.She needs a bottle of ... oil

A.cook

B.cooking

C.cooks

D.cooked

Bình luận (0)
Thảo Anh
29 tháng 4 2020 lúc 20:55

1-D

2-F

3-E

4-B

5-C

6- A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN