Unit 11: Keep fit, stay healthy - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Read the following passage carefully. Decide whether each of the statements below it is T(TRUE), F(FALSE), or N(NOT MENTIONED) :( 20pts)

Newburg School had its annual international festival last Saturday. Over 3000 people enjoyed food and activities from all over the world.

The students served food from many different countries. They served curry, tacos, sushi, noodles, and many other international foods.

Several student groups performed at the festival. There was African dancing, Japanese storytelling, a Japanese puppet show. Students modeled clothing from many different countries.

Everyone had a great time at the festival. Mr. Jones, the school principal, said: All of our students did a wonderful job. This year’s festival was the best ever.”

36. Newburg School had its international festival every year. -----------

47. Over 3000 people enjoyed food and activities from all over the world. ----------

48. The students served food from many different countries ----------

49. One of the foods they served was rice. -----------

50. Only a few student groups performed at the festival. ----------

51. People could enjoyed watching fashion at the festival -----------

52. African dancing was very interesting. -----------

53. People could listen to many Japanese stories at the festival. -----------

54. Some people didn’t enjoy the festival. -----------

55. Mr. Jones, the school principal, thought the festival was the best so far -----------

Được cập nhật 20 tháng 11 lúc 19:47 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ