Unit 10: Sources of energy - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Use the cues given to write correct sentences.

1. Many countries/ already using/ solar energy.

....................................................................................................................................

2. save/ energy/ one/ best/ way/ conserve/ natural/ resources.

....................................................................................................................................

3. At present/ most/ our electricity/ come/ use/ coal, gas, oil or nuclear power.

....................................................................................................................................

4. plant/ tree/ create/ shade/ around/ house/ help/ keep/ cool.

....................................................................................................................................

5. This power/ could/ provide/ sun.

....................................................................................................................................

6. not leave/ fridge/ open/ cold air/ escape/ use/ lot/ electricity.

....................................................................................................................................

7. One percent/ solar energy/ reach/ earth/ enough/ provide power/ the total population.

....................................................................................................................................

8. Turn/all/light/every/time/leave/room.

....................................................................................................................................

giúp mik vs

mình đang cần gấp

Được cập nhật 16 tháng 5 lúc 17:56 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.