Unit 10: Ecotourism

Havee_😘💗
29 tháng 2 2020 lúc 12:13

The hotel is the nearest of the two buidings

nearest -> nearer

Bình luận (0)
Tống Linh Trang
29 tháng 2 2020 lúc 21:48

nearest=>nearer

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN