Unit 1 : SCHOOL TALKS - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Dùng từ gợi ý viết lại các câu sau sao cho nghĩa của câu không thay đổi. (10)

1. Keeping the environment clean is very important.

- It’s ……………………………………………………………………………..

2. They will show the time machine to the public when they finish it.

- The time machine ……………………………………………………………………..

3. He was delighted to receive his aunt’s letter.

- He was delighted that ………………………………………………………………..

4. Old car tires are recycled to make shoes and sandals.

- People ………………………………………………………………………………..

5. I’m very sad that I wasn’t accepted in that group.

- I’m very sad not …………………………………………………………………….

6. It’s three years since I last spoke to her.

- I haven’t ………………………………………………………………………………

7. Tam doesn’t type as fast as she used to.

- Tam used ……………………………………………………………………………..

8. “ Please turn down the radio for me”, said my father.

- My father asked ………………………………………………………………………

9. Lan will be fifteen next week.

- It is Lan’s ……………………………………………………………………………..

10. How long is it since you used the pen?

- When ………………………………………………………………………….?

Được cập nhật 30 tháng 7 2018 lúc 9:41 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.