Tuyển tập các đề kiểm tra của học kì I

Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 7 tháng 4 2019 lúc 19:41

Câu 1. Số thoi phân bào được hình thành = Số thoi phân bào bị phá hủy = 2.(27-1) = 254 thoi phân bào

Câu 2. Ở kỳ giữa nguyên phân lần thứ 3 => Đã hoàn thành 2 lần nguyên phân.

Số NST có trong mỗi tế bào con là:

2n.22 = 368 => 2n = 92 NST

Câu 3. (Đề bài không nói kỳ giữa giảm phân mấy sao?)

Câu 4. NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào => Ở giảm phân 2

Số lượng tế bào của nhóm là: 1600/50=32 TB

Câu 5. (Đề bài ghi chữ "kéo" là do ghi sai, đổi thành kép?)

NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào => Kỳ giữa 2

Số lượng tế bào của nhóm là: 1600/(50/2)=64 TB

Bình luận (2)
Duyên Kuti
Duyên Kuti 18 tháng 4 2018 lúc 20:29

*So sánh

Động vật nguyên sinh Ruột khoang
-Có kích thước hiển vi -Có nhiều kích thước khác nhau
-Là động vật đơn bào -Là động vật đa bào
-Phần lớn dị dưỡng -Tự dưỡng
-Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi -Sinh sản bằng nhiều phương pháp (vô tính, hữu tính,...)

*Cấu tạo hệ tiêu hoá của thỏ thích nghi với chế độ gặm nhấm:

-Hệ tiêu hoá của thỏ gồm các bộ phận giống như những động vật có xương sống ở cạn. nhưng có biến đổi thích nghi với đời sống “gặm nhấm, cây cỏ và củ... thể hiện ở:

+Các răng cửa cong sắc như lưỡi bào và thường xuyên mọc dài.

+Thiếu răng nanh, ràng hàm kiểu nghiền.

+Ruột dài với manh tràng lớn (ruột tịt) là nơi tiêu hoá xenlulôzơ.

Bình luận (3)
Nhã Yến
Nhã Yến 7 tháng 1 2018 lúc 19:00

a)- Tổng số nu của gen :

N=(4080÷3,4)×2=2400(nu)

- Số nu từng loại của gen :

A=T=2400×20%=480(nu)

G=X=(2400÷2)-480=720(nu)

Theo đề, ta có :

%A1+%G1=42% (1)

%A1%G1=6% (2)

Giải (1)và (2),ta được :

%A1=%T2=24%

%G1=%X1=18%

- Số lượng từng loại nu trên mỗi mạch của gen :

A1=T2=1200×24%=288(nu)

T1=A2=480-288=192 (nu)

G1=X2=1200×18%=216(nu)

X1=G2=720-216=504(nu)

b) - Giả sử mạch 1 là mạch gốc tổng hợp nên ARN, ta có số từng loại của ARN :

A1=rU =288 (nu)

T1=rA =192 (nu)

G1=rX =216 (nu)

X1=rG =504 (nu)

c) - Số lượng từng loại ribonu môi trường cung cấp :

rAmtcc =192×2=384 (ribonu)

rXmtcc=216×2=432 (ribonu)

rGmtcc=504×2=1008(ribonu)

rUmtcc=288×2=576 (ribonu)

- Số liên kết hidro bị phá vỡ :

Hpv=2400×(2^3-1)=16800(liên kết)

- Số liên kết hoá trị giữa các đơn phân ribonu :

(2400÷2)-1=1199(nu)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN