Ôn tập toán 9 - Hỏi đáp

1.Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

- Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 420 000 đồng.

- Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 320 000 đồng.

- Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 700 000 đồng.

- Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 720 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

2.

Ngân đọc 1 cuốn sách trong vòng 3 ngày .

Ngày đầu đọc 8/37 quyển sách

Ngày thứ 2 đọc 10/29 phần còn lại

Ngày thứ 3 đọc 18/19 phần còn lại

sau khi đọc còn lại 2 trang ( vì lười nên ko đọc)cheeky

Hỏi quyển sách bạn Ngân đọc có tất cả bao nhiêu trang?

3.Tìm số thứ 28 của dãy:37;163;1045;7219;50437..

4.Có một số có hai chữ số và một số có bốn chữ số mà tồng hai số đó bằng 2750. Nếu cả hai số đó đều viết theo thứ tự ngược lại thì tổng hai số này bằng 8888. Tìm hai số đã cho (Nhập hai số dưới dạng (x;y), trong đó x và y lần lượt là số có hai chữ số và số có bốn chữ số cần tìm). Ví dụ: (23;4356

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.