Ôn tập toán 6

Nguyễn Thành Namm
Nguyễn Thành Namm 16 tháng 1 lúc 13:53

Câu trả lời của Admin

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Mai
Trần Quỳnh Mai 20 tháng 10 2016 lúc 20:18

1, Vì : x chia hết cho 15 => x \(\in\) B(15)

B(15) = { 0;15;30;45;60;75;90;105;... }

Mà : 50 < x < 100

=> x \(\in\) { 60;75;90 }

2, Ta có : B(7) = { 0;7;14;21;28;... }

Mà : x \(\le\) 20 => x \(\in\) { 0;7;14;21 }

3, Vì : 12 chia hết cho x => x \(\in\) Ư(12)

Ư(12) = { 1;2;3;4;6;12 }

Mà : x > 5

=> x \(\in\) { 6;12 }

4, Ta có : Ư(24) = { 1;2;3;4;6;8;12;24 }

Vì : x < 10 => x \(\in\) { 1;2;3;4;5;8 }

5, Vì : 5 \(⋮\) x - 2

=> x - 2 \(\in\) Ư(5)

Mà : Ư(5) = { 1;5 }

+) x - 2 = 1

=> x = 1 + 2

=> x = 3

+) x - 2 = 5

=> x = 5 + 2

=> x = 7

Vậy : x \(\in\) { 3;7 }

6, x + 3 \(⋮\) x - 1

Mà : x - 1 \(⋮\) x - 1

=> ( x + 3 ) - ( x - 1 ) \(⋮\)x - 1

=> x + 3 - x + 1 \(⋮\) x - 1

=> 2 \(⋮\)x - 1

=> x - 1 \(\in\) Ư(2)

Ư(2) = { 1;2 }

+) x - 1 = 1

=> x = 1 + 1

=> x = 2

+) x - 1 = 2

=> x = 2 + 1

=> x = 3

Vậy x \(\in\) { 2;3 }

Bình luận (0)
Nguyễn Quốc Chiến
Nguyễn Quốc Chiến 22 tháng 1 2017 lúc 14:50

x=1 nha bnbanh

chú bn học tốtbanhqua

happy new yeareoeo

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Mai
Trần Quỳnh Mai 25 tháng 12 2016 lúc 21:50

Vì : \(3n⋮n\Rightarrow13⋮n\Rightarrow n\in\left\{1;13\right\}\)

Bình luận (0)
Công Chúa Sakura
Công Chúa Sakura 25 tháng 12 2016 lúc 22:43

3n + 13 \(⋮\)n

=> 3n \(⋮\)n

=> 13 \(⋮\)n

=> n \(\in\) Ư (13) = {1; 13}

Vậy n \(\in\) {1; 13}

Chúc bạn học tốt!

 

Bình luận (2)
tiểu thư họ nguyễn
tiểu thư họ nguyễn 10 tháng 6 2016 lúc 18:44

hahađầu năm học hè lm rồi

Bình luận (0)
tiểu thư họ nguyễn
tiểu thư họ nguyễn 10 tháng 6 2016 lúc 18:47

Giả sử tất cả đều là chó thì có số chân là : 36*4 =144 (chân )

Số gà sẽ là : (144-100) :2 = 22 (con )

Số chó là : 36 - 22 = 14 ( con )

Bình luận (0)
Nguyễn Trần An Thanh
Nguyễn Trần An Thanh 10 tháng 6 2016 lúc 18:52

Giả sử 36 con đều là gà thì tổng số chân là

          36 x 2 = 72 (chân)

Số chân bị hụt đi là:

           100 - 72 = 28 (chân)

Số chân bị hụt đi là do ta đã thay số chó 4 chân thành gà 2 chân

Số chó là: 28 : 2 = 14 (con)

Số gà là : 36 - 14 = 22 (con)

Bình luận (0)
Nguyễn Mai Phương
Nguyễn Mai Phương 2 tháng 1 2017 lúc 20:02

theo bài ra ta có:

a+1 chia hết cho 3

a+1 chia hết cho 5

a+1 chia hết cho 7

từ các điều trên\(\Rightarrow\) a+1chia hết cho 3;5;7

\(\Rightarrow\) a +1 \(\in\) BC(3;5;7)

Vì (3;5;7)=1

\(\Rightarrow\) BCNN|(3;5;7)=3.5.7=105

\(\Rightarrow\)BC(3;5;7)=B(105)=\(\left\{0;105;210;.....\right\}\)

Mà a nhỏ nhất khác 0\(\Rightarrow a+1\) nhỏ nhất khác 0

\(\Rightarrow a+1\) =105

a = 105 -1

a = 104

Vậy a=104

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 28 tháng 7 2016 lúc 12:15

Giải:

Số giờ o tô đã đi tất cả là :

3 + 2 = 5 (giờ)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi dược là :

(45 x 3 + 50 x 2) : 5 = 47 (km)

Đáp số : 47 km

Bình luận (0)
Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 28 tháng 7 2016 lúc 12:15

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được :

(45 . 3 + 50 .2) : 5 = 47 (km/giờ)

ĐS : 47 km/giờ

Bình luận (1)
Huỳnh Gia Bảo
Huỳnh Gia Bảo 28 tháng 7 2016 lúc 13:26

47 km / giờ

Bình luận (0)
Khánh Linh
Khánh Linh 3 tháng 8 2017 lúc 8:08

Để A = 963 + 2493 + 351 + x \(⋮9\Leftrightarrow3870+x⋮9\) <=> x \(⋮9\) Để A = 963 + 2493 + 351 + x không chia hết cho 9 <=> 3870 + x không chia hết cho 9 <=> x không chia hết cho 9 @Đào Thị Ngọc Ánh

Bình luận (0)
ngo thi phuong
ngo thi phuong 20 tháng 10 2016 lúc 11:43

Mình làm vài câu, còn các câu khác bạn làm tuong tự nhé 

a)30=3.10=3.2.5

b)16=4.4=2.2.2.2

c)10=2.5

100=10.10=2.5.2.5

2. An lâm thế là không đúng.chua lại:

24=6.4=3.2.2.2

84=42.2=14.3.2

40=10.4=5.2.2.2

3.tim trọng sách toán 6cuoi sách 

4lam giống như trên 

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN