Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Trần Thị Hà My
Trung tướng -
5 tháng 1 2019 lúc 15:22

Theo đề bài, ta có thể quy ước như sau:

+ A-: Thân cao

+ aa: Thân thấp

Cho cây thân cao thuần chủng (AA) giao phấn với cây thân thấp thuần chủng (aa) thu được F1 sẽ là: 100% cây có kiểu gen Aa (thân cao).

Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 và tiếp tục cho F2 tự thu phấn, thu được F3. Ta thấy F1 có 100% kiểu gen Aa cho giao phấn thì bản chất cũng như cho tự thụ phấn và choF2 tiếp tục tự thụ phấn. Như vậy ta cũng có thể hiểu là cho F1 có 100% cá thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ => tần số kiểu gen ở F3 sẽ là:

+ Aa = 1/4 (hay 2/8)

+AA = aa = 3/8

Vây kiểu hình thân thấp (aa) ở F3 = 3/8 và kiểu hình thân cao (A-) ở F3 = 2/8 + 3/8 =5/8

. => Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 5 cây thân cao : 3 cây thân thấp.

Bình luận (0)
Du Crépuscule À L
24 tháng 12 2018 lúc 17:52

\(\dfrac{cao}{th\text{ấp}}\) = \(\dfrac{3}{1}\) \(\rightarrow\) Aa x Aa

\(\dfrac{d\text{ài}}{ng\text{ắn}}\) = \(\dfrac{1}{1}\) \(\rightarrow\) Bb x bb

Vậy AaBb x Aabb

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN