Tính quy luật của hiện tượng di truyền - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tính trạng thân xám (A), cánh dài (B) ở ruồi giấm là trội hoàn toàn so với thân đen (a), cánh cụt (b); 2 gen quy định tính trạng trên cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Thế hệ P cho giao phối ruồi cái AbaBXDXdAbaBXDXd với ruồi đực ABabXaYABabXaY được F1 180 cá thể trong số đó có 9 ruồi cái đen, dài, trắng. Cho rằng tất cả các trứng tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh và hiệu suất thụ tinh của trứng là 80%; 100% trứng thụ tinh được phát triển thành cá thể. Có bao nhiêu tế bào sinh trứng của ruồi giấm nói trên không xảy ra hoán vị gen trong quá trình tạo giao tử?

 • Đáp án đúng: B

  Ruồi cái, đen , trắng, dài có kiểu gen aaB−XdXdaaB−XdXd có tỉ lệ là 0,05 ⇒aaBB−=0,050,25=0,2⇒aaBB−=0,050,25=0,2 (vì dXd chiếm tỉ lệ là 0,25).

  Ta có: aabb= 0,25 - aaB- = 0,25 – 0,2= 0,05.

  Vì ruồi giấm chỉ xảy ra hoán vị gen ở con cái do đó ta có:

  Vì ở con đực xảy ra liên kết hoàn toàn nên giao tử đực: AB−−−=ab−−=0,5AB_=ab_=0,5

  => giao tử cái: AB−−−=ab−−=0,1AB_=ab_=0,1 . (giao tử hoán vị). Ab−−−=aB−−−=0,4Ab_=aB_=0,4 (giao tử liên kết).

  Tần số hoán vị f = 0,1.2= 20%.

  Tổng số trứng =180,8=225⇒225=180,8=225⇒225 tế bào sinh trứng (1 tế bào cho trứng).

  Tần số hoán vị gen f=2x225.4=0,2f=2x225.4=0,2 (x là số tế bào sinh trứng xảy ra hoán vị). ⇒x=90⇒x=90 tế bào

  Vậy số tế bào trứng không xảy ra hoán vị= 225 – 90= 135 tế bào.

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.