Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Ta có: \(5\dfrac{1}{5}< x\dfrac{4}{15}< 9\dfrac{4}{13}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{26}{5}< \dfrac{15x+4}{15}< \dfrac{131}{13}\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1014}{195}< \dfrac{13\left(15x+4\right)}{195}< \dfrac{1965}{195}\)

\(\Leftrightarrow1014< 195x+52< 1965\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}195x>962\\195x< 2017\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\dfrac{962}{195}< x< \dfrac{2017}{195}\)

\(\Leftrightarrow x\in\left\{5;6;7;8;9;10\right\}\)

Bình luận (0)
Duy Tạ
28 tháng 3 lúc 15:45

Help me pls!khocroi

Bình luận (0)
Duy Tạ
28 tháng 3 lúc 15:47

Các dấu * là dấu nhân và các dấu / là dấu phân số.

Bình luận (0)

Bài 1: 

b) Ta có: \(B=\dfrac{\dfrac{4}{17}-\dfrac{4}{49}}{\dfrac{-3}{17}+\dfrac{3}{49}}\)

\(=\dfrac{4\left(\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{49}\right)}{-3\left(\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{49}\right)}=\dfrac{4}{-3}=\dfrac{-4}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Khánh Ngọc
30 tháng 3 lúc 20:02

G=1-1/2+1/2-1/3+...+1/99-1/100

G=1-1/100

G=99/100

Bình luận (0)
Phạm Trần Hoàng Anh
26 tháng 6 2020 lúc 21:41

A = 1-1/3 + 1/3 - 1/5 +...+ 1/2017 - 1/2019

A= 1-1/2019

A= 2018/2019

Bình luận (0)
Não Gà
14 tháng 6 2020 lúc 18:55

Phân số xen giữa \(\frac{1}{10}\)\(\frac{-1}{10}\)là 0

Chắc là vậy

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
2 tháng 6 2020 lúc 19:42

\(\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+\dfrac{1}{5.6}+\dfrac{1}{6.7}+\dfrac{1}{7.8}\)

= \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{8}\)

= \(\dfrac{1}{2} +\dfrac{1}{8}\)

\(= \dfrac{5}{8}\)

Bình luận (1)
Dương Dương
31 tháng 5 2020 lúc 10:20

Sửa lại -.-

20%x + 2/5x = x - 4

=> 20/100x + 2/5x - x = -4

=> 2/10x + 4/10x - 10/10x = -4

=> -4/10x = -4

=> x = -4 : -4/10

=> x = 10

Vậy x = 10

Sorry phần trên mình nhìn nhầm nha

Bình luận (0)
Dương Dương
31 tháng 5 2020 lúc 10:17

\(20\%x+\frac{2}{5}x=x-4\)

\(\Rightarrow\frac{25}{100}x+\frac{2}{5}x=x-4\)

\(\Rightarrow\frac{1}{4}x+\frac{2}{5}x=x-4\)

\(\Rightarrow\frac{5}{20}x+\frac{8}{20}x=\frac{20}{20}x-4\)

\(\Rightarrow\frac{5}{20}x+\frac{8}{20}x-\frac{20}{20}x=4\)

\(\Rightarrow-\frac{7}{20}x=4\)

\(\Rightarrow x=4\div\frac{-7}{20}\)

\(\Rightarrow x=\frac{-80}{7}\)

Vậy x = \(\frac{-80}{7}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN