Bài 8 : Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

~Quang Anh Vũ~
Hôm kia lúc 20:48

`A-2/4+2/7-5/28`

`=-14/28+8/28-5/28`

`=(-14+8-5)/28`

`=-17/28`

Bình luận (1)

A=\(\dfrac{-2}{4}+\dfrac{2}{7}-\dfrac{5}{28}=\dfrac{-14}{28}+\dfrac{8}{28}-\dfrac{5}{28}=\dfrac{6}{28}-\dfrac{5}{28}=\dfrac{1}{28}\)

Bình luận (0)
~Quang Anh Vũ~
Hôm kia lúc 20:51

`A-2/4+2/7-5/28` `=-14/28+8/28-5/28` `=(-14+8-5)/28` `=-11/28`

Bình luận (0)
Ngoc Anh Thai
8 tháng 5 lúc 14:01

\(A=\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{4.5}+...+\dfrac{1}{99.100}\\ =\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{99}-\dfrac{1}{100}\\ =\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{100}=\dfrac{49}{100.}\)

Bình luận (0)
ntkhai0708
26 tháng 3 lúc 18:03

\(\Rightarrow A=\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}+...+\dfrac{1}{2019}-\dfrac{1}{2020}\)

\(=1-\dfrac{1}{2020}=\dfrac{2019}{2020}\)

Vậy \(A=\dfrac{2019}{2020}\)

Bình luận (0)
Akai Haruma
7 tháng 3 lúc 21:22

Lời giải:

Gọi 2 số dương đề cập ở đề là $a$ và $b$. Theo bài ra ta có:

$\frac{a}{b}=\frac{7}{2}$ và $ab=21$

$\Rightarrow a=\frac{7}{2}b$ và $ab=21$

$\Rightarrow \frac{7}{2}b.b=21$

$\Rightarrow b^2=6$

$a^2=(\frac{7}{2}b)^2=\frac{49}{4}.b^2=\frac{147}{2}$

Tổng bình phương 2 số:

$a^2+b^2=\frac{147}{2}+6=\frac{159}{2}$

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
4 tháng 3 lúc 16:01

Ta có: (3n+2) chia hết cho (n-1)

Mà: (n-1) chia hết cho (n-1)

⇒(3n-3) chia hết cho (n-1)

⇒(3n+2)-(3n-3) chia hết cho n-1

⇒5 chia hết cho n-1

⇒n-1 thuộc ƯỚC của 5=1;-1;5;-5

Lập bảng giá trị và thử lại:

n-11-15-5
n206-4
3n+28220-10
(3n+2)/(n-1)8-242

Vậy n thuộc {2;0;6;-4}

Bình luận (2)
Duy Ank
4 tháng 3 lúc 16:25

Điều kiện: \(n\in N\)

Ta có: \(A=\dfrac{6}{n+2}\)

Để \(A\in Z\) \(\Leftrightarrow n+2\inƯ\left(6\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm6\right\}\)

Ta lập bảng

\(n+2\)-1-2-3-61236
   \(n\)-3-4-5-8-1014

  Vậy \(n\in\left\{0;1;4\right\}\)

   

Bình luận (1)
Duy Ank
4 tháng 3 lúc 16:01

không có điều kiện gì à bạn ơi !

Bình luận (2)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
4 tháng 3 lúc 16:29

\(\dfrac{7}{8}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}\)

\(\dfrac{11}{12}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{6}\)

\(\dfrac{14}{24}=\dfrac{7}{12}=\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{12}\)

Bình luận (0)
Vũ Lê
4 tháng 3 lúc 15:46

undefined

Bình luận (0)

a) Ta có: \(\dfrac{x-1}{-4}=\dfrac{-4}{x-1}\)

\(\Leftrightarrow\left(x-1\right)^2=16\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=4\\x-1=-4\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=5\\x=-3\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{5;-3\right\}\)

b) Ta có: \(\dfrac{x-4}{6}=\dfrac{-1}{3}\)

\(\Leftrightarrow x-4=-2\)

hay x=2

Vậy: x=2

Bình luận (0)
Trần Mạnh
22 tháng 2 lúc 20:53

a/ 

\(x-\dfrac{1}{-4}=-\dfrac{4}{x-1}\)

\(x+\dfrac{1}{4}+\dfrac{4}{x-1}=0\)

\(\dfrac{x\left(x-1\right)4}{4\left(x-1\right)}+\dfrac{16}{4\left(x-1\right)}=0\)

\(4x\left(x-1\right)+16=0\)(quy tắc khử mẫu lớp 8)

\(4x^2-4x+16=0\)

\(4x^2-2x-2x+16=0\)

\(\left(4x^2-2x\right)-\left(2x-16\right)=0\)

\(2x\left(2x-1\right)-2\left(x-16\right)=0\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN