Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng. Luyện tập

Tham khảo link  :   https://hoidap247.com/cau-hoi/884527

Bình luận (1)

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
18 tháng 2 lúc 16:38

Ta có : \(2n-1⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow2n-6+5⋮n-3\)

Thấy \(2n-6=2\left(n-3\right)⋮n-3\)

\(\Rightarrow5⋮n-3\)

- Để 5 chia hết cho n - 3 <=> \(n-3\inƯ_{\left(5\right)}\)

\(\Leftrightarrow n-3\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

\(\Leftrightarrow n\in\left\{4;2;8;-2\right\}\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Maximilian
18 tháng 2 lúc 16:41

\(2n-1⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow2n-6+5⋮n-3\)

\(Vì:2n-6⋮n-3\left(n\in R\right)\)

\(\Rightarrow5⋮n-3\)

\(\Rightarrow n-3\inƯ\left(5\right)=\left\{-1,1,-5,5\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{2,4,-2,8\right\}\)

Bình luận (0)

Ta có: \(2n-1⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow2n-6+5⋮n-3\)

mà \(2n-6⋮n-3\)

nên \(5⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow n-3\inƯ\left(5\right)\)

\(\Leftrightarrow n-3\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

hay \(n\in\left\{4;2;8;-2\right\}\)

Vậy: \(n\in\left\{4;2;8;-2\right\}\)

Bình luận (0)

1) Ta có: \(2⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow n-3\inƯ\left(2\right)\)

\(\Leftrightarrow n-3\in\left\{1;-1;2;-2\right\}\)

hay \(n\in\left\{4;2;5;1\right\}\)

Vậy: \(n\in\left\{4;2;5;1\right\}\)

2) Ta có: \(n+2⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow n-3+5⋮n-3\)

mà \(n-3⋮n-3\)

nên \(5⋮n-3\)

\(\Leftrightarrow n-3\inƯ\left(5\right)\)

\(\Leftrightarrow n-3\in\left\{1;-1;5;-5\right\}\)

hay \(n\in\left\{4;2;8;-2\right\}\)

Vậy: \(n\in\left\{4;2;8;-2\right\}\)

Bình luận (1)
Phúc chán đời
13 tháng 1 lúc 20:06

102-60:(56:54-3.5)

= 100 - 60 : (\(5^2\)- 3.5)

= 100 - 60 : (25 - 15)

= 100 - 60 : 10

= 100 - 6 = 94

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
13 tháng 1 lúc 20:07

100-60:(52-15)

100-60:(25-15)

100-60:10

100-6

91

Bình luận (3)

102-60:(56:54-3.5)

=102-60:(52 - 15)

=102 - 60: (25 - 15)

= 10- 60: 10

= 100 - 60: 10

= 100 - 6 = 94

Bình luận (0)
Phúc chán đời
13 tháng 1 lúc 20:03

2x:25=32:8

\(2^x : 2^5 = 4 \)

\(2^x = 2^5 . 2^2\)

x = 5+2

=> x = 7

Bình luận (0)

a) Trên tia Ox, ta có: OA<OB(4cm<6cm)

nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B

\(\Leftrightarrow OA+AB=OB\)

\(\Leftrightarrow AB=OB-OA=6-4=2cm\)

Trên tia Ox, ta có: OA<OC(4cm<8cm) 

nên điểm A nằm giữa hai điểm O và C

\(\Leftrightarrow OA+AC=OC\)

\(\Leftrightarrow AC=OC-OA=8-4=4cm\)

Trên tia Ax, ta có: AB<AC(2cm<4cm)

nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C

\(\Leftrightarrow AB+BC=AC\)

\(\Leftrightarrow BC=AC-AB=4-2=2cm\)

Vậy: AB=2cm; BC=2cm

b) Điểm A không phải trung điểm của đoạn AC vì A không nằm giữa hai điểm A và C

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
5 tháng 1 lúc 16:01

\(4n+3⋮2n+1\Rightarrow2\left(2n+1\right)+1⋮2n+1\)

\(\Rightarrow1⋮2n+1\Rightarrow2n+1=1\)

\(\Rightarrow n=0\)

Bình luận (0)
Qunh-k. log
5 tháng 1 lúc 16:11

Ta có: 4n+3 chia hết cho 2n+1 (1)

Mà: 2(2n+1) chia hết cho 2n+1

=> 4n+2 chia hết cho 2n+1(2)

Từ (1) và (2) => (4n+3)-(4n+2) chia hết cho 2n+1

=> 1 chia hết cho 2n+1

=> 2n+1 thuộc Ư(1)={1;-1}

2n+1= 1 hoặc 2n+1=-1

=> 2n=0

=> n=0

chuc ban hc tot:))))

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN