Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Akai Haruma
12 giờ trước (0:48)

Bạn cần hỗ trợ bài nào thì bạn nên ghi rõ ra.

Bình luận (0)

Giải:

a)Số cây của tổ 1 là:

         45.1/3=15 (cây)

Số cây của tổ 2 là:

        (45-15).80%=24 (cây)

Số cây của tổ 3 là:

        45-(15+24)=6 (cây)

b) Tỉ số giữa số cây của tổ 2 và 3 là:

        24/6=4

c) Số cây của tổ 2 chiếm số % số cây của lớp là:

       24/45.100%=53.333%

Mk cx ko chắc câu b lắm nên ...

Bình luận (3)
Trần Mạnh
6 tháng 5 lúc 20:14

undefined

Bình luận (0)

số học sinh giỏi là:

40 . 30%= 12 (HS)

số học sinh khá là:

40. 3/8 = 15 (HS)

số học sinh TB là:

40-(12+15) =13 (HS)

Bình luận (0)
Yluan Ktul
6 tháng 5 lúc 20:51

                                            giải

số học sinh giỏi là

30%*40=12

số học sinh khá là 

3/8*40=15

số học sinh trung bình là

40-12-15=13

Bình luận (0)
Ga*#lax&y
22 tháng 4 lúc 19:32

Bài làm:

a, Số học sinh giỏi là:

48 . 1/6 = 8 (hs)

Số học sinh trung bình là:

8 . 300% = 24 (hs)

Số học sinh khá là: 

48 - (24 + 8) = 16 (hs)

Tỉ số % hs khá và hs cả lớp là:

48 . 100 : 16 = 300% 

Vậy có 8 hs giỏi, 24 hs trung bình và 16 hs khá

và tỉ số hs cả lớp với hs khá là 300%.

Bình luận (0)
Best zanis
22 tháng 4 lúc 19:34

a. số HSG : \(48.\dfrac{1}{6}=8\left(hs\right)\)

  số HSTB : \(8.300\%=24\left(hs\right)\)

  số HSK : \(48-8-24=16\left(hs\right)\)

b.tỉ số giữa học sinh khá và học sinh cả lớp :

             \(16\div48=\dfrac{1}{3}=33,33\%\)

Bình luận (0)
Vũ Khánh Phương
22 tháng 4 lúc 20:35

a. Số học sinh giỏi của lớp 6b là:

48. 1/6= 8( học sinh)

Đổi 300%= 3

Số học sinh trung bình là:

8.3= 24( học sinh)

Số học sinh khá là:

48 -(8+24)= 16( học sinh)

b. Tỉ số % giữa học sinh khá và học sinh cả lớp là:

16:48 = 0,3333= 33,33%

  Đáp số: a. giỏi: 8 học sinh

                   trung bình: 24 học sinh

                   khá: 16 học sinh

                b. 33,33%

 

Bình luận (0)

Giải:

Gọi số sản phẩm cần làm theo kế hoạch là x (sản phẩm);(x ∈ N*)

Ta có:

+) Ngày thứ nhất: 1/3x (sản phẩm)

+) Ngày thứ hai: (1-1/3).3/5x=2/5x (sản phẩm)

+) Ngày thứ ba: 107 (sản phẩm)

➜ Theo đề bài, ta có biểu thức:

1/3x+2/5x+107=x-13

1/3x+2/5x-x     =-13-107

x.(1/3+2/5-1)   =-120

x.-4/15             =-120

     x                 =-120:-4/15

     x                 =450

Vậy số sản phẩm của tổ cần làm theo kế hoạch là 450 sản phẩm.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Bùi Phương Nhung
15 tháng 4 lúc 19:59

Giải hộ tui vs ạ

Bình luận (0)
Min Lee
15 tháng 4 lúc 20:02

Áp dụng công thức là ra bạn ạ hihahiha

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Cường
21 tháng 3 lúc 16:29

xin lỗi nhé sửa 62 phần trăm thành 62,5 phần trăm

Bình luận (0)

bài này toán lớp 5 mà???????

Bình luận (0)
eren
24 tháng 1 lúc 21:08

lớp 5 mà ??????

Bình luận (0)

                                      Đổi 90 km= 9000000 cm

                                      Tỉ lệ xích của bản đồ là:

                                       4,5: 9000000= 1/2000000

                                       Vậy...

Chúc bạn học tốt nhé!!!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN