Những câu hỏi liên quan
Lynkk Lynkk
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 6 2021 lúc 17:04

d) Ta có: \(32\%-0.25:x=-\dfrac{17}{5}\)

\(\Leftrightarrow0.25:x=\dfrac{8}{25}+\dfrac{17}{5}=\dfrac{93}{25}\)

hay \(x=\dfrac{25}{372}\)

Vậy: \(x=\dfrac{25}{372}\)

e) Ta có: \(\left(x+\dfrac{1}{5}\right)^2+\dfrac{17}{25}=\dfrac{26}{25}\)

\(\Leftrightarrow\left(x+\dfrac{1}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{5}\\x+\dfrac{1}{5}=-\dfrac{3}{5}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=\dfrac{2}{5}\\x=-\dfrac{4}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy: \(x\in\left\{\dfrac{2}{5};-\dfrac{4}{5}\right\}\)

f) Ta có: \(-\dfrac{32}{27}-\left(3x-\dfrac{7}{9}\right)^3=-\dfrac{24}{27}\)

\(\Leftrightarrow\left(3x-\dfrac{7}{9}\right)^3=\dfrac{-8}{27}\)

\(\Leftrightarrow3x-\dfrac{7}{9}=-\dfrac{2}{3}\)

\(\Leftrightarrow3x=\dfrac{1}{9}\)

hay \(x=\dfrac{1}{27}\)

g) Ta có: \(60\%\cdot x+0.4x+x:3=2\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{4}{3}x=2\)

hay \(x=\dfrac{3}{2}\)

Vậy: \(x=\dfrac{3}{2}\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
30 tháng 6 2021 lúc 17:15

h) PT \(\Leftrightarrow\left|\dfrac{20}{9}-x\right|=\dfrac{2}{9}\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\dfrac{20}{9}-x=\dfrac{2}{9}\\x-\dfrac{20}{9}=\dfrac{2}{9}\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2\\x=\dfrac{22}{9}\end{matrix}\right.\)

  Vậy ...

i) PT \(\Leftrightarrow\dfrac{8}{5}+\dfrac{2}{5}x=\dfrac{16}{5}\) \(\Leftrightarrow\dfrac{2}{5}x=\dfrac{8}{5}\) \(\Leftrightarrow x=4\)

  Vậy ...

 

Bình luận (1)
nguyễn ngọc hà
Xem chi tiết
nguyễn ngọc hà
16 tháng 4 2022 lúc 9:44

Giải chi tiết cho mình nha

Bình luận (0)
Knight™
16 tháng 4 2022 lúc 9:46

\(\dfrac{2}{5}+\dfrac{11}{15}=\dfrac{6}{15}+\dfrac{11}{15}=\dfrac{17}{15}\)

\(\dfrac{7}{8}-\dfrac{7}{9}=\dfrac{63}{72}-\dfrac{56}{72}=\dfrac{7}{72}\)

\(\dfrac{11}{13}\times\dfrac{26}{31}=\dfrac{22}{31}\)

\(\dfrac{16}{24}:4=\dfrac{16}{24}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{4}{24}=\dfrac{1}{6}\)

\(30:\dfrac{6}{5}=30\times\dfrac{5}{6}=25\)

\(\dfrac{9}{16}:4=\dfrac{9}{16}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{9}{64}\)

\(\dfrac{1}{2}:\dfrac{1}{3}\times\dfrac{8}{15}=\dfrac{1}{2}\times3\times\dfrac{8}{15}=\dfrac{4}{5}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Khánh Huyền
16 tháng 4 2022 lúc 9:50

2/5 + 11/15 = 17/15
7/8 - 7/9 = 7/72
11/13 x 26/31 = 22/31
16/24 : 4 = 1/6
30 : 6/5 = 25
9/16 : 4 = 9/64
1/2 : 1/3 x 8/15 = 3/2 x 8/15 = 4/5

Bình luận (0)
Midori takemine
Xem chi tiết
nữ hoàng băng giá
3 tháng 3 2016 lúc 17:43

ban tu lam di,luoi the

Bình luận (0)
nữ hoàng băng giá
3 tháng 3 2016 lúc 17:45

bai ki vay ,

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Khuê
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 2 2022 lúc 14:14

undefined

Bình luận (0)
Tiểu Bàng Giải hay Tứ Di...
Xem chi tiết
✔✔✔✔🈷🈚🈸
22 tháng 3 2021 lúc 20:42

BAI 1 ; 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Thương Hoài
19 tháng 8 2023 lúc 17:28

Bài 2: 

a, \(\dfrac{5}{23}\) \(\times\) \(\dfrac{17}{26}\) + \(\dfrac{5}{23}\) \(\times\) \(\dfrac{9}{26}\) 

\(\dfrac{5}{23}\) \(\times\) ( \(\dfrac{17}{26}\) + \(\dfrac{9}{26}\))

\(\dfrac{5}{23}\) \(\times\) \(\dfrac{26}{26}\)

\(\dfrac{5}{23}\) 

b, \(\dfrac{3}{4}\) \(\times\) \(\dfrac{7}{9}\) + \(\dfrac{7}{4}\)  \(\times\) \(\dfrac{3}{9}\)

\(\dfrac{7}{12}\) + \(\dfrac{7}{12}\)

\(\dfrac{14}{12}\)

\(\dfrac{7}{6}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thương Hoài
19 tháng 8 2023 lúc 17:30

1,a) \(\dfrac{17}{20}=\dfrac{51}{60};\dfrac{13}{15}=\dfrac{52}{60}\)

   

Bình luận (0)
Phượng Phạm
Xem chi tiết
HT.Phong (9A5)
8 tháng 7 2023 lúc 16:39

a) \(5\left(x-7\right)=0\)

\(\Rightarrow x-7=0\)

\(\Rightarrow x=7\)

b) \(25\left(x-4\right)=0\)

\(\Rightarrow x-4=0\)

\(\Rightarrow x=4\)

c) \(\left(34-2x\right)\left(2x-6\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}34-2x=0\\2x-6=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2x=34\\2x=6\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=17\\x=3\end{matrix}\right.\)

d) \(\left(2019-x\right)\left(3x-12\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}2019-x=0\\3x-12=0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2019\\3x=12\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=2019\\x=\dfrac{12}{3}=4\end{matrix}\right.\)

e) \(57\left(9x-27\right)=0\)

\(\Rightarrow9x-27=0\)

\(\Rightarrow9\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow x-3=0\)

\(\Rightarrow x=3\)

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
8 tháng 7 2023 lúc 16:53

a) 5.(x-7)=0⇔x-7=0⇔x=7

b) 25(x-4)=0⇔x-4=0⇔x=4

c) (34-2x).(2x-6)=0

⇔ 34-2x=0 hoặc 2x-6=0

⇔2x=34 hoặc 2x=6

⇔ x=17 hoặc x=3

d) (2019-x).(3x-12)=0

⇔ 2019-x=0 hoặc 3x-12=0

⇔ x=2019 hoặc x=4

e) 57.(9x-27)=0

⇔ 9x-27=0

⇔ x=3

f) 25+(15-x)=30

⇔ 15-x=5

⇔ x=10

g) 43-(24-x)=20

⇔ 24-x=23

⇔ x=1

h) 2.(x-5)-17=25

⇔ 2(x-5)=42

⇔x-5=21

⇔ x=26

i) 3(x+7)-15=27

⇔ 3(x+7)=42

⇔ x+7=14

⇔ x=7

j) 15+4(x-2)=95

⇔ 4(x-2)=80

⇔ x-2=20

⇔ x=22

k) 20-(x+14)=5

⇔ x+14=15

⇔ x=1

l) 14+3(5-x)=27

⇔ 3(5-x)=13

⇔ 5-x=13/3

⇔ x=5-13/3

⇔ x=2/3

Bình luận (0)
dangthuylinh
Xem chi tiết
Hoang Hung Quan
19 tháng 1 2017 lúc 19:44

Bài 1:

a) \(24 - (-15) - 2\)

\(=39-2\)

\(=37\)

b) \((-85) + 10 - (-85) - 50\)

\(=[(-85)-(-85)]+10-50\)

\(=0+10-50\)

\(=10-50\)

\(=-40\)

c) \(71 - (-30) - (+18) + (-30)\)

\(=[(-30)-(-30)]+71-(+18)\)

\(=0+71-18\)

\(=71-18\)

\(=53\)

d) \(-(30) - (+37) + (+37) + (-85)\)

\(=[-(+37)+(+37)]-(30)+(-85)\)

\(=0-(30)+(-85)\)

\(=(-30)+(-85)\)

\(=-115\)

e) \((35-815) - (795-65)\)

\(=(-780)-730\)

\(=-1510\)

g) \((2002-79+15) + (-79+15)\)

\(=1938+(-64)\)

\(=1874\)

Bình luận (1)
Hoang Hung Quan
19 tháng 1 2017 lúc 20:07

Bài 2:

a) \(25 - (30+x) = x - (27-8)\)

\(25-30-x=x-27+8\)

\(x+x=25-30+27-8\)

\(2x=14\)

\(x=14\div2\)

\(x=7\)

b) \((x-12) - 15 = (20-17) - (18+x) \)

\(x-12-15=13-18-x\)

\(x-27=-5-x\)

\(x+x=-5+27\)

\(2x=22\)

\(x=22\div2\)

\(x=11\)

c) \(15 - x = 7 - (-2)\)

\(15-x=9\)

\(x=15-9\)

\(x=6\)

d) \(x - 35 = (-12) - 3\)

\(x-35=-15\)

\(x=-15+35\)

\(x=20\)

e) \(\left|5-x\right|-26=-15\)

\(\left|5-x\right|=-15+26\)

\(\left|5-x\right|=11\)

Từ đây ta có:

*Nếu \(5-x=11\)

\(x=5-11\)

\(x=-6\)

*Nếu \(5-x=-11\)

\(x=5-(-11)\)

\(x=16\)

Vậy \(x=-6;x=16\)

Bình luận (1)
??gsg
Xem chi tiết
BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 21:55

Bình luận (3)
BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 21:58

 58/7 - (31/9 + 30/7)                  
= 58/7 - 31/9 - 30/7
= (58/7 - 30/7) - 31/9
= 28/7- 31/9
= 4 - 31/9 = 36/9 - 31/9
= 5/9

Bình luận (2)
BÍCH THẢO
13 tháng 8 2023 lúc 22:02

478/19÷(-5/4)-668/19÷(-5/4)
=(478/19-668/19):(-5/4)
=-10 . (-4/5)
=8

Bình luận (0)
hoang hong nhung
Xem chi tiết
I don
5 tháng 6 2018 lúc 17:50

Bài 1:

a) \(\frac{16}{15}.\frac{\left(-5\right)}{14}.\frac{54}{24}.\frac{56}{21}\)

\(=\frac{4.2.2}{5.3}.\frac{\left(-5\right)}{2.7}.\frac{3.3}{4}.\frac{8}{3}\)

\(=\frac{4.2.2.\left(-5\right).3.3.8}{5.3.2.7.4.3}\)

\(=\frac{-16}{7}\)

b) \(\frac{7}{3}.\frac{\left(-5\right)}{2}.\frac{15}{21}.\frac{4}{\left(-5\right)}\)

\(=\frac{7}{3}.\frac{\left(-5\right)}{2}.\frac{5}{7}.\frac{2.2}{\left(-5\right)}\)

\(=\frac{7.\left(-5\right).5.2.2}{3.2.7.\left(-5\right)}\)

\(=\frac{10}{3}\)

Bình luận (0)
I don
5 tháng 6 2018 lúc 17:56

Bài 2:

a) \(\frac{21}{24}.\frac{11}{9}.\frac{5}{7}=\frac{7}{8}.\frac{11}{9}.\frac{5}{7}=\frac{11.5}{8.9}=\frac{55}{72}\)

b) \(\frac{5}{23}.\frac{17}{26}+\frac{5}{23}.\frac{9}{26}\)

\(=\frac{5}{23}.\left(\frac{17}{26}+\frac{9}{26}\right)=\frac{5}{23}.1=\frac{5}{23}\)

c) \(\left(\frac{3}{29}-\frac{1}{5}\right).\frac{29}{3}=\frac{3}{29}.\frac{29}{3}-\frac{1}{5}.\frac{29}{3}\)

\(=1-1\frac{14}{15}=\frac{14}{15}\)

Bài 3:

a) x/5 = 2/5

=> x =2

b) -4/x = 20/14 = 10/7

=> -4/x = 10/7

=> x.10 = (-4).7

x.10 = - 28

x= -28 :10

x= -2,8

c) 4/7 = 12/x = 12/ 21

=> 12/x = 12/21

=> x = 21

d) 3/7 = x / 21 = 9/21

=> x/21 = 9/21

=> x= 9

Bình luận (0)