Những câu hỏi liên quan
Nguyen Quang Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng ( ɻɛɑm ʙ...
14 tháng 6 2021 lúc 16:30

= : Cho đơn th ứ c A= 2 xy 2 .( 1 2 22 x y x ) a)Thu g ọ n đơn th ứ c b)Tìm b ậ c c ủ a đơn th ứ c thu g ọ n c)Xác đ ị nh ph ầ n h ệ s ố ,ph ầ n bi ế n c ủ a đơn th ứ c thu g ọ n d)Tính giá tr ị c ủ a đơn th ứ c t ạ i x=2 ; y= - 1 e) Ch ứ ng minh r ằ ng A luôn nh ậ n giá tr ị dương v ớ i m ọ i x  0 và y  0 Câu 2: Tính a) 5 x 2 y - 3 x 2 y +7 x 2 y b) 1 2 32 x y z + 2 3 32 x y z - 32 3 x y z 4     c) 3 3 3 3 1 5 x y x y x y 4 2 8

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Giang Trúc Linh
Xem chi tiết
Vũ Minh Tuấn
23 tháng 12 2019 lúc 21:12

Câu 1:

\(A=\left|x-2014\right|+\left|x-1\right|\)

\(\Rightarrow A=\left|x-2014\right|+\left|1-x\right|\)

Áp dụng bất đẳng thức \(\left|a\right|+\left|b\right|\ge\left|a+b\right|\) ta có:

\(A=\left|x-2014\right|+\left|1-x\right|\ge\left|x-2014+1-x\right|\)

\(\Rightarrow A\ge\left|-2013\right|\)

\(\Rightarrow A\ge2013.\)

Dấu '' = '' xảy ra khi:

\(\left(x-2014\right).\left(1-x\right)\ge0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x-2014\ge0\\1-x\ge0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x-2014\le0\\1-x\le0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x\ge2014\\x\ge1\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x\le2014\\x\le1\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}1\le x\le2014\\x\in\varnothing\end{matrix}\right.\)

Vậy \(MIN_A=2013\) khi \(1\le x\le2014.\)

Câu 2:

\(x=5x^2\)

\(\Rightarrow x-5x^2=0\)

\(\Rightarrow x.\left(1-5x\right)=0\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\1-5x=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\5x=1\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=1:5\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\frac{1}{5}\end{matrix}\right.\)

Vậy \(x\in\left\{0;\frac{1}{5}\right\}.\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Duy Bùi Ngọc Hà
Xem chi tiết
Phạm Văn An
2 tháng 10 2017 lúc 22:17

-Trình tự mạch còn lại:

T-G-X-X-A-G-X-A-A-T-T-G-X-T-A-X-A-A-T-T-X-G-G-T-A-T-X-G-A-T

-N=60(nu)

Số nu mtcc để gen nhân đôi 3 lần là:

Nmtcc = (23 -1).Ngen= 7.60=420(nu)

Bình luận (2)
Trần Nhơn
Xem chi tiết
Phạm Thuỳ Dương
Xem chi tiết
MInemy Nguyễn
1 tháng 11 2020 lúc 10:31

a, Mạch 2: -T-A-X-G-A-T-X-X-G-G-X-T-A-X-G-G-X-T-

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Phạm Hồng Dương
Xem chi tiết
Thời Sênh
14 tháng 7 2018 lúc 19:19

Bài 1 :

a) Viết thứ tự các đơn phân của m ARN dược tổng hợp từ mạch đơn thứ 2 :

Mạch 2: 3/ ... X A A T X T A T X G X ... X G G G T A X A T ... 5/

mARN: 5/ ... G U U A G A U A G X G ... G X X X A U G U A ... 3/

b) Nếu ADN trên chứa 1 gen , mạch khuôn là mạch 1 thì:

- Chiều của mạch khuôn 1 là chiều : từ 3/ --- > 5/

- Cứ 3 Nu đứng kế tiếp nhau của ADN sẽ qui định 1 axit amin . Vậy giới hạn của Gen là bội số của 3 . Vậy 2 Nu đầu tiên của chiều 5/ không thuộc giới hạn của gen.

Thứ tự các Ribônuclêôtit là :

Mạch 1: 5/ ... G T - TAG - ATA - GXG ... GXX - XAT - GTA ... 3/

mARN 3/ ... . - AUX - UAU - XGX ... XGG - GUA - XAU ... 5/

Bài 2 :

Tỷ lệ cây dị hợp đời F5 = 1 /25 = 1/ 32 = 0,03125 % cây dị hợp.

Bình luận (0)
An Nặc Hàn
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Nguyên Công Hoàng Long
Xem chi tiết
Thien Tu Borum
28 tháng 7 2017 lúc 20:21

ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng. Khi 2 gen nói trên tự tái bản 4 lần thì số nucleotit trong các gen mắt đỏ ít hơn mắt trắng 32 nucleotit và gen mắt trắng tăng lên 3 liên kết H. Hãy xác định kiểu biến đỏicó thể xảy ra trong gen đột biến?
A.Mất 1 cặp G - X b. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T
C. Thay thế 3 cặp A-T bằng 3 cặp G-X C.thêm 1 cặp G-X

-giả sư số nu ban đầu của gen mắt đỏ là N1N1, và gen mắt trắng là N2N2
-số nu trong các gen mắt đỏ=16*N1N1, số nu trong các gen mắt trắng=16*N2N2
--->16*N2N2 - 16*N1N1=32-->N2N2 - N1N1 =2-->gen mắt trắng tăng 2 nu so với gen mắt đỏ
-mà lại tăng 3 lk hidro-->tăng 1 cặp G-X

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM (olm.vn)